Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR.


T.C YARGITAY 
20.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 12904 
Karar: 2017 / 344 
Karar Tarihi: 23.01.2017


ÖZET: Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kaynağının taşıma sözleşmesi olması nedeniyle, ticari dava niteliğinde olan uyuşmazlığın ... 12. Asliye Ticaret görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
(6102 S. K. m. 4, 5) (6100 S. K. m. 1, 2, 114, 115)

Dava: Taraflar arasında görülen davada ... 12. Asliye Ticaret ile ... 14. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:

Karar: Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.

... 12. Asliye Ticaret Mahkemesince, davanın mutlak yada nisbi ticari dava olmaması karşısında TTK`nın 4 ve 5, HMK`nın 1, 2, 114 ve 115.maddeleri gereğince görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

... 14. Asliye Hukuk Mahkemesince ise taraflar arasındaki uyuşmazlık sürücülü araç kiralama işine ilişkin hizmet alım sözleşmesi olup iş ticari nitelikte olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4/1. maddesinde her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre bir uyuşmazlığın ticari nitelikte olabilmesi için, her iki tarafın da ticari işletmesini ilgilendirmesi yahut aynı maddenin alt bentlerinde düzenlenen istisnalardan birine dahil olması gerekmektedir.

Dosya kapsamında davacı ile davalı idare arasında taşıma hizmet sözleşmesi bulunduğu, buna göre davalının satın aldığı taşıma hizmetinin, davacılara ait araçla davacılar tarafından gerçekleştirileceği ve karşılığında hizmet karşılığı olarak belirli bir meblağın ödeneceği konusunda anlaştıkları, ancak hizmetin bedeli olan, hak edişlerden 25.10.2008 Tarihli Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda %5`lik sigorta prim kesintisi yapıldığını, söz konusu kesintinin usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla hak edişlerden kesilen % 5`lik sigorta priminin iadesi için davalı idare aleyhine ... 32. İcra Müdürlüğünün 2013/12856 Esas sayılı dosya ile icra takibi başlatıldığını, ancak davalı idarece borca ve ferilerine itiraz edildiğini, takibin durduğunu, davalı idarece yapılan itirazın kısmen iptalini, takibin 4.247,74.- TL üzerinden devamına, % 20 den az olmamak kaydıyla inkar tazminatına hükmedilmesini talep edildiği anlaşılmaktadır. 

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kaynağının taşıma sözleşmesi olması nedeniyle, ticari dava niteliğinde olan uyuşmazlığın ... 12. Asliye Ticaret görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK`nın 21. ve 22. maddeleri gereğince ... 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 23.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube