Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İKİ TARAFIN TACİR OLDUĞU DAVALARDA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GÖREVLİDİR.


T.C YARGITAY 
23.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 8293 
Karar: 2017 / 106 
Karar Tarihi: 23.01.2017ÖZET: Dava 3533 sayılı Kanuna göre açılan bir dava olmayıp, tarafların tacir olduğu, davanın dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK uyarınca ticari dava olduğu, dava tarihi itibariyle Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olduğundan, mahkemenin görevsizliği sebebiyle davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekirken, hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
(6100 S. K. m. 114, 115)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki hakem tayini davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, davalı ile aralarında imzalanan ....02.2010 tarihli sözleşmenin .... maddesi gereği taraflar arasındaki uyuşmazlıkların tahkim yolu ile giderileceğinin öngörüldüğünü ileri sürerek, mahkeme aracılığı ile hakem seçiminin gerçekleşmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; sözleşmede uyuşmazlıkların uluslararası tahkim kurulu tarafından çözüleceğinin kararlaştırıldığını, bu nedenle davacının ... ..... Kurulu`na başvurması gerektiği, aksi düşünülse dahi gerek 6100 sayılı Kanun gereği gerekse 4686 sayılı Kanun gereği davacı kendi hakemini seçmeli ve bunu karşı tarafa bildirerek ... ay içinde kendi hakemini seçmesini istemek durumunda olduğu, ancak ... ay içinde karşı taraf seçmezse kendisinin mahkemeye başvurabileceğini, ayrıca tarafların tacir olması nedeniyle davanın ticaret mahkemesinde açılması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, 3533 sayılı Kanun`un .... maddesine göre genel, katma ve özel bütçelerle yönetilen daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı devlete veya belediyelere yahut özel idarelere ait olan daire ve müesseseler arasında çıkan uyuşmazlıklardan adli yargının görevi içinde bulunanlar anılan yasada yazılı hükümlere göre çözüleceği, tarafların sıfatı gereği aralarındaki uyuşmazlığın mecburi tahkim usulüne göre çözümlenmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle, dava dilekçesinin görev yönünden reddiyle dava dosyasının ... ... Asliye Hukuk Mahkemesi`ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

...-Dava 3533 sayılı Kanuna göre açılan bir dava olmayıp, tarafların tacir olduğu, davanın dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK uyarınca ticari dava olduğu, TTK`nın .../.... ve geçici .... maddesi uyarınca dava tarihi itibariyle Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olduğundan, mahkemenin görevsizliği sebebiyle HMK`nın 114/...-c ve 115/.... maddesi uyarınca davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

...-Bozma nedenine göre, davalı diğer vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda (...) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (...) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube