Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YETKİ İTİRAZININ GÖREVLİ MAHKEMECE DEĞERLENDİRİLMEMESİ GEREKTİĞİ.


T.C YARGITAY 
23.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 5585 
Karar: 2017 / 102 
Karar Tarihi: 19.01.2017ÖZET: Davanın yetki itirazının görevli mahkemece değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, görev yönünden dava şartı yokluğu nedeniyle usulden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, hem yetki hem görev yönünden, üstelik yetkili mahkeme belirtilmeksizin karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, hükmün öncelikle bu yönden bozulması gerekmiştir.
(6100 S. K. m. 114, 115)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki tapu kaydındaki şerhin terkini davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın yetki ve görev yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 

Davacılar vekili, müvekkilleri ile dava dışı yüklenici arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiğini, sözleşme gereği tüm taşınmazlara veraset ilamındaki hisseler oranında hisseli tapu çıkarıldığını, ama bu hisseler üzerinde arsa sahibi ...’in alacaklısı davalı ... .... Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından haciz konulduğunu, borçlu dışında kalan diğer hissedarların bağımsız bölümleri taksim ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği kullanımlarının devam ettiğini, ... müdürlüğünce hisse üzerinde ki hacizlere ilişkin yapılan başvurulara olumlu veye olumsuz bir yanıt verilmediğini ileri sürerek, ... hissesi üzerindeki hacizlerin taksim ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği adına düşen bağımsız bölümlerin üzerine tesisini talep ve dava etmiştir. 

Davalı, davalı ... Tapu Sicil Müdürlüğü, talebin görevsiz mahkemede yapıldığını savunarak görev ve dava şartı yokluğundan reddini istemiştir.

Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; talebin haciz konulan ... dosyalarındaki alacaklıların onaylarının istenilmesi, onay verilmemesi veya ... müdürlüğünün bu konuda işlem yapmaması halinde yerine göre ... mahkemesinde istihkak veya şikayet yoluna gitmekten ibaret olduğu, davacı taraf taksim iddiasını açılacak bir ortaklığın giderilmesi davasında da ileri sürebileceği gerekçesiyle, davanın yetki ve görev yönünden reddine, davacı tarafın ... takibinin yapıldığı müdürlüğe yeniden başvuru yapılmasında veyahut ... Müdürlüğü işleminin iptali yolunda başvuruda bulunması hususunda muhtariyetine karar verilmiştir.

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece, dava dilekçesinin yetki ve görev yönünden reddine karar verilmiş ise de ,yetki ve görev itirazlarının birlikte öne sürülmesi halinde ilk olarak görev itirazının incelenerek görevli olup olmadığı yönünden bir karar verilmesi, görevli olduğunun tespiti halinde görev itirazının reddiyle, bu kez yetki itirazının incelenerek yetkili olup olmadığı konusunda karar verilmesi, görevli olmadığı sonucuna varılması durumunda ise, yetki itirazının görevli mahkemece değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, görev yönünden dava şartı yokluğu nedeniyle usulden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, hem yetki hem görev yönünden, üstelik yetkili mahkeme belirtilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, hükmün öncelikle bu yönden bozulması gerekmiştir. 
Kabule göre de; davadaki talebin haczin kaldırılması mahiyetinde olup, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğu halde görevsizlik kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 19.01.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube