Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TARAFLAR ARASINDA İHTİLAFIN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLIĞINDAN DAVAYA BAKMAKLA GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUKTUR.


T.C YARGITAY 
15.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 6118 
Karar: 2016 / 4983 
Karar Tarihi: 01.12.2016


Yargıtay Kararı
Mahkemesi :Asliye Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -

Uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının davalılardan tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın görevsizlik nedeniyle reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden davacı taşeronun, davalı yüklenici ve iş sahibi aleyhine iş bedeli alacağının tahsili istemiyle dava açtığı, taraflar arasındaki ihtilafın eser sözleşmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Davaya bakmakla görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olup, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere istisna akdinden kaynaklanan uyuşmazlığın iş mahkemesinde çözülmesi mümkün değildir. 

Göreve ilişkin düzenlemeler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 1. maddesi uyarınca kamu düzenine ilişkin olduğundan, mahkemelerce ve temyiz incelemesi aşamasında Yargıtay`ca re`sen incelenir. Yapılan açıklamalara göre, eldeki davaya bakma görevi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 2. maddesi uyarınca asliye hukuk mahkemesine aittir. Bu durumda, mahkemece davanın istisna akdinden doğan alacağın tahsili istemine ilişkin olduğu kabul edildiği halde; davacının yaptığı işin işçilik olduğu ve yüklenici firmalara bağlı işçi olarak çalıştığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek davanın 6100 sayılı HMK`nın 114/1-c ve 115/2. maddesi gereğince usul nedeniyle reddine ve ... İş Mahkemesi`nin görevli olduğunun tespitine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 01.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube