Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
STAJ SEBEBİYLE ÖDENEN ÜCRETE BAĞLI DAVALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMEKTEDİR.

T.C YARGITAY 
4.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 9439 
Karar: 2017 / 175 
Karar Tarihi: 12.01.2017


ÖZET: Davacı, özel hukuk hükümleri çerçevesinde hizmet karşılığı ve kanunda belirtilen esaslara göre hesaplanacak staj ücreti alacağını talep etmektedir. Şu halde, uyuşmazlığın çözümünde genel mahkeme sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Mahkemece, işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
(3308 S. K. m. 25)

Dava ve Karar: Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 03/02/2016 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın görevsizlik nedeniyle reddine dair verilen .../02/2016 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, öğrenim sırasındaki staj eğitimi nedeniyle ödenmesi gereken ücretin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine ve dosyanın iş mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacı, meslek lisesinde öğrenim görürken, mevzuat gereği davalı ... ... .... ... ve .... .... .... staj yaptığını ancak davalı kurumun 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu`nun 25. maddesi uyarınca ödenmesi gereken staj ücretini ödemediğini beyan ederek alacak isteminde bulunmuştur.

Mahkemece, davacının meslek lisesinde tahsilini yaptığı sırada staj gördüğü davalıya ait iş yerindeki staj/beceri eğitimi ücretinin tahsili talebinde bulunduğu, işçi ve işveren arasındaki bu tür davalara İş Kanunu uyarınca İş Mahkemesince bakılması gerektiği, ...`de kurulu ve faaliyette bulunan müstakil İş Mahkemesi olduğu anlaşıldığından görevsizlik kararı verilerek davanın usulden reddine, ... İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Görev hususu kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. Somut olayda; davacı, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu`nun 25. maddesine dayanarak özel hukuk hükümleri çerçevesinde hizmet karşılığı ve kanunda belirtilen esaslara göre hesaplanacak staj ücreti alacağını talep etmektedir. Şu halde, uyuşmazlığın çözümünde genel mahkeme sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Mahkemece, işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 12/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube