Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
GEREKÇELİ KARAR İBRAZ EDİLMEDEN DURAN TAKİBİN KISA KARAR İLE DEVAMININ SAĞLANAMAYACAĞI.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014/ 31353 
Karar: 2015 / 6200 
Karar Tarihi: 17.03.2015ÖZET: İtirazın iptali ile ilgili kısa karara ilişkin duruşma tutanağı HMKnun … maddesindeki unsurları taşımadığı ve dolayısıyla itirazın iptaline dair ilam niteliğinde sayılamayacağı için gerekçeli karar ibraz edilmeden, duran takibin kısa karar ile devamının sağlanması olanaklı değildir. O halde, mahkemece borçlunun şikayetinin kabulü ile alacaklı tarafın kısa karara dayalı haciz talebine binaen yapılan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.
(2004 S. K. m. 67, 366) (6100 S. K. m. 297) 

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekili, itirazın iptali davasındaki kısa karar dosyaya sunularak haciz işlemi yapıldığını, itirazın iptali davasını tehiri icra talepli temyiz ettiklerini ve takip dosyasına yatırılan paranın teminat olarak kabul edilip mehil vesikası alındığını belirterek hacizlerin kaldırılmasını, şayet bu mümkün değilse haczedilen, ... plakalı, araç bedeli takip borcu üzerinde olduğundan bahse konu araç hariç diğer hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş. Mahkeme şikayetin reddine karar vermiştir.

Borçlunun, hakkında genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibindeki itirazının hükümden düşürülmesi ve duran takibin sürdürülebilmesi, itirazın kaldırılması veya iptaline bağlıdır.

Somut olayda Antalya 5. Asliye Ticaret Mahkemesi`nin 2012/325 Esas, 2014/126 Karar sayılı itirazın iptali davasının kabulüne yönelik kısa kararın 25.03.2014 tarihinde verildiği, gerekçeli kararın ise 11.04.2014 tarihinde yazıldığı, takip dosyasındaki haciz taleplerinin ise 28.03.2014, 31.02.2014 ve 04.04.2014 tarihli olduğu ve hacizlerin de bu talepler doğrultusunda yapıldığı görülmüştür. Dolayısıyla, haciz taleplerinin, gerekçeli karar yazım tarihinden önce olduğu bir başka deyişle Antalya 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/325 Esas sayılı dosyasındaki kısa karar takip dosyasına sunularak haciz işlemleri yapıldığı anlaşılmakla; İtirazın iptali ile ilgili kısa kararına ilişkin duruşma tutanağı. HMK`nun 297 maddesindeki unsurları taşımadığı ve dolayısıyla itirazın iptaline dair ilam niteliğinde sayılamayacağı için gerekçeli karar ibraz edilmeden, duran takibin kısa karar ile devamının sağlanması olanaklı değildir.

O halde, mahkemece borçlunun şikayetinin kabulü ile alacaklı tarafın kısa karara dayalı haciz talebine binaen yapılan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.03.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube