Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ.T.C YARGITAY 
15.Ceza Dairesi 
Esas: 2017/ 20543 
Karar: 2017 / 19620 
Karar Tarihi: 05.10.2017
Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Dolandırıcılık 

HÜKÜM : Asıl karar:TCK.nın 157/1, 62/1, 52/2, 53, 58. maddeleri gereğince mahkumiyetDolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm ile temyiz isteminin reddine dair ek karar, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Eski hale getirme talebiyle birlikte temyiz isteğinde de bulunulması halinde, eski hale getirme talebi hususunda karar verme yetkisi Yargıtay`ın ilgili dairesine ait olduğundan ve sanığın 01/02/2016 tarihli dilekçesinde, tebliğin usulsüzlüğünden bahisle eski hale getirme talebiyle birlikte dosyanın tekrar gözden geçirilmesi isteğiyle temyiz iradesini de ortaya koyduğundan, eski hale getirme talebinin reddine ilişkin 15/04/2016 günlü ek kararın yok hükmünde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;

Sanığın, yokluğunda 10/09/2015 tarihinde verilen hükmün, sanığın mernis adresi olan adrese tebliğe çıkarıldığı, sanığın adresten taşındığı tespit edilerek daha önce tebligat yapılmayan adrese 7201 satılı Tebligat Kanunu`nun 21/2. maddesine göre 28/09/2015 tarihinde tebliğ edildiği, sanığın yeni adresi araştırılmadan doğrudan mernis adresine yapılan tebliğ işleminin usulsüz olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Sanığa yüklenen dolandırıcılık suçu nedeniyle, hükümden sonra 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun`un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK`nın 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaştırma işlemleri için gereği yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca sair hususlar incelenmeksizin BOZULMASINA, 05/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube