Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DİLEKÇELER AŞAMASI TAMAMLANMADAN DURUŞMA YAPILMASI BOZMAYI GEREKTİRİR.


T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 20277 
Karar: 2017 / 7550 
Karar Tarihi: 15.06.2017ÖZET: Somut olayda her iki dava yönünden dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlanmadan ön inceleme duruşması yapılmış ve devamında tahkikata geçilerek karar verilmiştir. Açıklanan bu husus tarafların savunma hakkını kısıtlayan ve adil yargılanma hakkını etkileyen önemli bir usul hatası olup, hükmün bu nedenle bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.(1086 S. K. m. 427, 454) (6100 S. K. m. 137, 139, 140)

Dava ve Karar: Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; kısmen bozulmasına, kısmen onanmasına dair Dairemizin 17/03/2016 gün ve 14357-5204 sayılı ilamıyla ilgili taraflarca karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü:

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.09.2014 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

Mahkemece, karşılıklı açılan boşanma davalarının kabulüne karar verilmiş,hüküm taraflarca temyiz edilmiş ve Dairemizin 17.03.2016 tarihli ilamı ile davalı-karşı davacı erkeğin tüm, davacı-karşı davalı kadının ise sair temyiz itirazları reddedilerek hükmün kusur belirlemesi ve kadın lehine maddi ve manevi tazminata karar verilmesi yönünde bozulmuş,taraflarca karar düzeltme isteğinde bulunulmuştur. Dosyada mevcut bilgi ve belgelerden davalı-davacı erkeğin cevap dilekçesi ve davalı-karşı davacı erkeğin birleşen boşanma davasına ait dava dilekçesinin davacı-karşı davalı kadına tebliğ edilmediği, her iki dava yönünden dilekçeler aşamasının tamamlanmadığı anlaşılmaktadır. 

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 137. maddesinde, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılacağı, ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilmeyeceği ve tahkikat için duruşma günü verilemeyeceği hükme bağlanmış, Kanunun 139. ve 140. maddelerinde ise dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra yapılacak ön inceleme duruşmasına davet ve ön inceleme duruşmalarının usulü ve yapılacak işlemler gösterilmiştir. Somut olayda her iki dava yönünden dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlanmadan ön inceleme duruşması yapılmış ve devamında tahkikata geçilerek yazılı şekilde karar verilmiştir. Açıklanan bu husus tarafların savunma hakkını kısıtlayan ve adil yargılanma hakkını etkileyen önemli bir usul hatası olup, hükmün bu nedenle bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda gösterilen sebeple tarafların karar düzeltme isteklerinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440-442. maddeleri gereğince kabulüne, Dairemizin 17.03.2016 tarih ve 2015/14357 esas ve 2016/5204 karar sayılı onama-bozma ilamının kaldırılmasına, hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, karar düzeltme harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, oybirliği ile karar verildi. 15.06.2017
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube