Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KARARDAKİ MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ MÜMKÜN BULUNDUĞU.


T.C YARGITAY 
20.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 5107 
Karar: 2017 / 2480 
Karar Tarihi: 27.03.2017ÖZET: Yargı yeri "...1. Asliye Hukuk Mahkemesi" olduğu halde maddi hata sonucu karara "... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi" ibarelerinin yazıldığı anlaşılmaktadır. Karardaki maddi hataların düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, Dairemizin söz konusu karardaki maddi hatanın düzeltilmesine karar vermek gerekmiştir.
(6100 S. K. m. 183, 304) (1086 S. K. m. 459) (6098 S. K. m. 49)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davada ... 1. Asliye Hukuk ile... 2. Sulh Hukuk Mahkemelerince verilen görevsizlik kararları üzerine... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin yargı yergi olarak belirlenmesine dair Dairemizin 16/01/2017 gün ve 2016/12906 - 2017/68 sayılı kararındaki maddî hatanın düzeltilmesi istemiyle dosya yerel mahkemece Dairemize gönderilmiş olmakla, dosya ve ekleri incelendi; gereği düşünüldü:

Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece re’sen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir (HMK`nın 304/1 md.). HMK m. 304/1 hükmü, 1086 sayılı Kanunun 459. maddesinin "İki tarafın isim ve sıfat ve neticei iddialarına mütaallik hatalar ve esas hükümdeki hesap hataları kendilerinin istimaından sonra mahkeme tarafından tashih olunur" şeklindeki birinci cümlesindeki düzenlemeye karşılık gelmekte olup, bu düzenlemeyle, karardaki açık hataların mahkemece re’sen veya taraflardan birinin talebi üzerine tashih edilebileceği esası getirilmiştir.

HMK`nın 304. maddesine göre düzeltilebilecek "yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar", olayın gelişinden ve dosyanın incelenmesinden bir maddî hata olduğu kolayca anlaşılabilen ad veya soyaddaki harf hataları, rakamlardaki eksik yazımlar vs. hatalardır. Başka bir değişle, hükümlerin tashihi yoluna, tarafların kimlik bilgilerindeki hatalarla, yazı, hesap ve diğer açık ifade hatalarının mevcudiyeti hâlinde başvurulabilir.

Tashihin nasıl yapılacağı ise, HMK`nın 304/2. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, tashih kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir.

Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hataların (maddî hataların) düzeltilmesi, hükmün icrasına (yerine getirilmesine) kadar istenebilir.

HMK`nın 304. maddesinde söz konusu olan düzeltme (tashih), hüküm verildikten sonraki dönemde, hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hataların (maddî hataların) düzeltilmesidir. Hükümden önceki dönemde maddî hataların düzeltilmesi, HMK`nın 183. maddesi hükmü uyarınca yapılır. Buna göre, hükümden önceki dönemde, tarafların veya mahkemenin dava dosyasında bulunan belgelerdeki açık yazı ve hesap hataları, karar verilinceye kadar düzeltilebilir. Taraflardan birinin yazı veya hesap hatasını düzeltmesi sonucu yargılama uzamışsa, yargılama giderlerinin belirlenmesinde bu durum da dikkate alınır.

Kanun yolu incelemesinde, esas yönünden kanuna uygun görülen hüküm, tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıklarından dolayı bozulamaz; hüküm, bu maddî hatalar düzeltilmek suretiyle onanır (m. HMK 370/3; HUMK m. 438/8). Kural olarak, her mahkemenin kendi kararındaki maddî hataları düzeltmesi gerekir ise de, Yargıtay’ın temyiz incelemesi sonucunda karardaki maddî hataları düzelterek onama yetkisi de, "hükümlerin tashihi" kurumunun somut planda bir uygulanma şeklini oluşturmaktadır.

Dairemizin 16/01/2017 gün ve 2016/12906 - 2017/68 sayılı kararında “uyuşmazlık kat mülkiyetinden değil, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 49 ve devamı maddelerinde düzenlenen haksız fiilden kaynaklandığından uyuşmazlığın, genel hükümler çerçevesinde... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerektiği” açıklandığı; ancak, yargı yeri "...1. Asliye Hukuk Mahkemesi" olduğu halde maddi hata sonucu karara "... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi" ibarelerinin yazıldığı anlaşılmaktadır. Karardaki maddi hataların düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, Dairemizin söz konusu karardaki maddi hatanın düzeltilmesine karar vermek gerekmiştir. 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Dairemizin 16/01/2017 gün ve 2016/12906 - 2017/68 sayılı kararının 2. parağrafında yer alan "...... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi..." ile 6. parağrafında yer alan "...... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi..." ibarelerinin ve sonuç bölümünde yer alan “... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi” ibaresinin kaldırılarak yerine "... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi" ibaresi yazılmak suretiyle maddi hatanın düzeltilmesine, 27.03.2017 günü oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube