Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
GECİKME TAZMİNATI.


T.C YARGITAY 
23.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 937 
Karar: 2016 / 2548 
Karar Tarihi: 21.04.2016


Yargıtay Kararı
MAHKEMESİTaraflar arasındaki tapu iptali ve tescil, alacak davalarının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı-karşı davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 

-K A R A R-

Davacı, taraflar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davalı yüklenicinin inşaatı süresinde teslim etmediğini, taahütlerini ihlal ettiğini ileri sürerek, davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tescilini, gecikme tazminatı, cezai şartın tahsilini; karşı davada, davacı yüklenici vekili cezai şartın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamından, davalı yüklenicinin inşaatı süresinde teslim etmediği gerekçesiyle, asıl davanın gecikme tazminatı yönünden kısmen kabulüne, karşı davada, sözleşmedeki cezai şartın seçimlik ceza olduğu, sözleşmenin ifasının istenmesi nedeniyle talep edilemeyeceği gerekçesiyle, reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı- karşı davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı-karşı davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı-karşı davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube