Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞİK BULUNMASI HALİ BOZMA NEDENİDİR.


T.C YARGITAY 
3.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 7652 
Karar: 2015 / 13618 
Karar Tarihi: 07.09.2015ÖZET: Mahkemece; kısa kararda çeyiz ve ziynet eşyalarının bedelinin faizi ile davalıdan tahsiline karar verildiği, gerekçeli kararda ise bu eşyaların aynen teslimine, olmaz ise değerinin yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verildiği anlaşılmaktadır. Kısa karar ile gerekçeli kararın hüküm fıkraları arasında çelişki bulunmaktadır.
(1086 S. K. m. 388) (YİBK. 10.04.1992 T. 1991/7 E. 1992/4 K.)

Dava: Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı ve davalı vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Davacı vekili dava dilekçesi ile; davacıya ait ziynet eşyalarının davalı tarafından bozdurulduğunu, çeyiz eşyalarının davalıda kaldığını belirterek, ziynet ve çeyiz eşyalarının aynen iadesine, olmaz ise bedelinin yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesi ile; ziynetlerin davacıda kaldığını, evde bulunan çeyiz eşyalarının iade edileceğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı ve davacı vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece; kısa kararda çeyiz ve ziynet eşyalarının bedelinin faizi ile davalıdan tahsiline karar verildiği, gerekçeli kararda ise bu eşyaların aynen teslimine, olmaz ise değerinin yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Kısa karar ile gerekçeli kararın hüküm fıkraları arasında çelişki bulunmaktadır.

10.04.1992 gün ve 1991/7 Esas 1992/4 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca kısa karar ile gerekçeli kararın çelişik bulunması hali bozma nedeni oluşturmaktadır.

Anılan içtihadı birleştirme kararı gereğince, kısa kararla bağlı olmaksızın ve dosya içeriğine göre mahkemece bu hususlar gözönünde tutularak vicdani kanaate göre karar verilmelidir.

Bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.09.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube