Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORCA İTİRAZ.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 6091 
Karar: 2017 / 11834 
Karar Tarihi: 03.10.2017


ÖZET: Borçlunun başvurusu borca itiraz niteliğinde olup, kabulü halinde takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, icranın geri bırakılmasına hükmedilmesi isabetsiz olup, kararın belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.
(2004 S. K. m. 169/A)
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
 
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine yirmi adet çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibi üzerine, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; çek bedellerini diğer borçlu şirket hesabına ödediğini ileri sürerek borca itiraz ettiği, mahkemece, itirazın kısmen kabulü ile ödenen miktar yönünden icranın geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
 
Borca itiraz hakkında uygulanması gereken İİK`nun 169/a maddesinin 5. fıkrasında; "İtirazın kabulü kararı ile takip durur" hükmüne yer verilmiştir.
 
Somut olayda, borçlunun başvurusu, İİK`nun 169/a maddesi kapsamında borca itiraz niteliğinde olup, kabulü halinde takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, icranın geri bırakılmasına hükmedilmesi isabetsiz olup, kararın belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.
 
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile ... 2. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 28/06/2016 tarih ve 2016/354 E.-496 K. sayılı kararının hüküm bölümünde yer alan "..ödenen miktar yönünden icranın geri bırakılmasına..." sözcüklerinin silinerek karar metninden çıkartılmasına, yerine "...ödenen miktar yönünden takibin durdurulmasına..." sözcüklerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube