Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HÜKÜM YETERİNCE AÇIK DEĞİLSE VEYA İCRASINDA TEREDDÜT UYANDIRIYORSA MAHKEMECE TAVZİH KARARI VERİLEBİLİR.


T.C YARGITAY 
13.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 22519 
Karar: 2017 / 10053 
Karar Tarihi: 23.10.2017


Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 30/07/2012 tarihinde davalıdan satın aldığı aracın motorunda ortaya çıkan arızaların giderilmesi için yaptığı 7.212.00 TL masrafın tahsili için başlatılan takibin davalının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek itirazı iptaline alacağın %20 sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Davacı yargılama sırasında ölmüş olup davaya mirasçıları devam etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin araç satım işiyle uğraştığını aracın arızalı olmadığını belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama toplanan deliller benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, araçta meydana gelen arızanın yağlamadan kaynaklı olduğu aracın yağ ikaz lambasının yanmasına rağmen davacının ikaz lambasını gördüğü anda aracı hareket ettirmemesi gerektiği davacı tarafından aracın bu haliyle kullanılması nedeniyle arızanın arttığı, arızanın sürücü hatasından kaynaklandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş 19.03.2015 tarihli tavzih şerhiyle hükmün 2.fıkrasınında yer alan "Harçlar kanunu gereğince 492,58 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydı kaydına" ilişkin bendin iptali ile "Davacı tüketici harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına" cümlesinin eklenmesine yine hükmün 5 fıkrasında yer alan "Alınan gider avansından sarf edilen ve karar tebliği için gerekli olan giderin mahsubu ile bakiyesinin davacıya iadesine" cümlesinden sonra" Davalı vekili yararına avukatlık asgari ücreti tarifesi üzerinden hesaplanan 865,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine" cümlesinin eklenmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Tavzih hususu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, 305. maddedeki düzenlemeye göre hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyorsa yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa mahkemece tavzih kararı verilebileceği, ancak hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçların, tavzih yolu ile sınırlandırılamayacağı, genişletilemeyeceği ve değiştirilemeyeceği açıklanmıştır. Somut olayda anılan Yasa hükmüne aykırı şekilde hüküm fıkrasının harç ve vekalet ücretini gösteren yargılama gideri ile ilgili bölümünde sorumluluğunun değiştirilmesine yol açacak şekilde tavzih kararı verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ;Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube