Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDİLMEMELİDİR.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2012/ 29496 
Karar: 2013 / 1668 
Karar Tarihi: 22.01.2013


ÖZET: Olayda şikayetçiye satıp ilanı ... tarihinde bizzat tebliğ edildiği halde satış ilanının kendisine tebliğinden itibaren yedi günlük sürede kıymet takdirine itiraz etmediğinden, bu husus ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülemez. O halde mahkemece, ihalenin feshi talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
(2004 S. K. m. 127, 128, 129, 134)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular M. A. ve M. A. tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. K. S. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra isin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Şikayetçi ipotek alacaklısı banka, icra mahkemesine yaptığı başvuruda, 30 nolu bağımsız bölüm ile ilgili yapılan artırmada kıymet takdir raporunun tebliğ edilmediği iddiası ve sair itirazları ile birlikte yapılan ihalenin feshine karar verilmesini; yine aynı yer 13 nolu bağımsız bölüm ile ilgili ihalenin re`sen düşürülmesine ilişkin kararların iptaline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece her iki ihalenin feshine karar verildiği görülmüştür.

1) İİK.nun 134/2. maddesinde ihalenin feshini isteyebilecek ilgililer sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgilileri ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenlerdir.

Somut olayda 13 nolu bağımsız yönünden; ihalenin feshi talebinde bulunan şikayetçi, icra takibinde taraf olmadığı gibi ihale konusu taşınmazın tapu sicilinde ilgili sıfatı da bulunmamaktadır. Öte yandan şikayet konusu ihaleye pey sürmek suretiyle katılmış da değildir. Bu nedenlerle ihalenin feshi davası açmasına yasal imkan yoktur.

O halde, mahkemece adı geçenin şikayetinin aktif husumet yokluğundan reddi gerekirken işin esasının incelenmesi doğru değildir.

2) 30 nolu bağımsız yönünden ise; İİK.nun 127.maddesinin emredici hükmüne göre, satış ilanının borçluya, alacaklıya ve taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı bulunan ilgililerine tebliği şarttır. Satıp ilanının adı geçenlere tebliğ edilmemiş yada tebliğ işleminin usulsüz olması başlı basma ihalenin feshi sebebidir.

İİK.`nun 128/2. maddesi gereğince, icra dairesi satışa hazırlık işlemleri şurasında taşınmazın kıymetini ehil bilirkişiler aracılığı ile tayin ve tespit ettirirken, taşınmazın üzerindeki yükümlülüklerin de kıymete olan etkisini dikkate alır. Kesinleşen kıymet takdiri, taşınmazın satışı sırasında İİK`nun 129. maddesinde öngörülen ve satışın en az hangi bedelle yapılacağını saptayan önemli bir işlemdir. Kıymet takdirine ilişkin rapor; borçluya, haciz koydurmuş alacaklıya ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak suretiyle tebliğ edilir. Bu maddede tapudaki ilgililere kıymet takdir raporunun tebliğ edilmesi gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Kaldı ki şikayetçiye satıp ilanı 13.12.2011 tarihinde bizzat tebliğ edildiği halde satıp ilanının kendisine tebliğinden itibaren yedi günlük sürede kıymet takdirine itiraz etmediğinden, bu husus ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülemez.

O halde mahkemece, ihalenin feshi talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlular M. A. ve M. A.`ın temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden, itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube