Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HACİZ SATIŞ.

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 5449 
Karar: 2017 / 11615 
Karar Tarihi: 28.09.2017


ÖZET: Şikayete konu taşınmazın satışı için süresinde yatırılan bir satış avansı bulunmadığı anlaşılmış olup haczin düşmüş olduğunun kabulü gerekir. O halde mahkemece, haciz kalkmış bulunduğundan taşınmazın satışının gerçekleştirilmesinin usulsüz olduğu gözetilerek şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, mahkeme kararının bu gerekçeyle bozulması gerekirken, maddi hataya müstenit olarak onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kısmen kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.
(2004 S. K. m. 106, 110)
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 14.03.2017 tarih, 2017/513-3792 sayılı Daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Sair karar düzeltme istemi yerinde değil ise de;
 
Şikayetçi borçlu icra mahkemesine başvurusunda; satış isteme süreleri geçtikten sonra satış yapıldığını ve sair fesih iddialarını ileri sürerek 8 Parsel`de bulunan 19 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz ihalesinin feshini talep etmiş, mahkemece, şikayetin reddi ile beraber borçlu aleyhine para cezasına hükmedilmiş, kararın borçlu tarafından temyizi üzerine Dairemiz`in 14.03.2017 tarih ve 2017/513 E., 2017/3792 K. sayılı ilamı ile karar onanmıştır. 
 
Haciz tarihi itibari ile uygulanması gereken 6352 sayılı Yasa`nın 21 ve 22. maddeleri ile değişik İİK`nun 106 ve 110. maddelerinde; haczedilen mal taşınmaz ise 1 yıl içinde satışının istenmemesi veya talep geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmemesi halinde, o mal üzerindeki haczin kalkacağı düzenlenmiştir.
 
Satış talebinin, yukarıdaki maddede öngörülen süreler içinde olup olmadığını icra müdürü re`sen gözetmeli, bu sürelerden sonra ise, satış talebini reddetmelidir. Satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürünün satış talebini kabul etmesi, bu hususun kamu düzeninden oluşu nedeniyle süresiz şikayete tâbidir. Satış isteme süresinin geçmesi nedeniyle haczin kalkmış olmasına rağmen yapılan ihalenin feshi gerekir (..., İcra El Kitabı, s.520).
 
Somut olayda, taşınmaza icra dosyasından 19.9.2013 tarihinde haciz şerhinin konulduğu görülmekle beraber, hacizden sonra, 02.5.2014 ve 10.12.2015 tarihinde 2 kez satış talebinde bulunulmuş ise de, bunların hiç birisinde satış masrafı yatırılmadığının anlaşılması karşısında bu taleplerin usulüne uygun bir satış talebi olarak kabulü mümkün değildir. Zira; borçlu tarafından yapılan satışın durdurulması talebi üzerine mahkemece verilecek ret kararları kesin olmakla beraber, süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde, icra mahkemesi kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesi mümkün olup, bu doğrultuda Konya 2. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 21.07.2016 tarih ve 2016/338 - 582 E. ve K. sayılı kararının incelenmesinde; mahkemenin gerekçe olarak dayandığı ve satış avansı olarak kabul ettiği 31.01.2014 tarihli 200,00 TL`lik ödemenin, 03.02.2014 tarihli satış kararı ile satışa çıkarılan taşınırların satışına ilişkin satış avansı olduğu, 29.4.2014 tarihli 500,00 TL`lik ödemenin ise; kıymet takdir avansı olduğu, dolayısıyla şikayete konu taşınmazın satışı için süresinde yatırılan bir satış avansı bulunmadığı anlaşılmış olup 19.09.2013 tarihinde konulan haczin, İİK`nun 110. maddesi gereğince düşmüş olduğunun kabulü gerekir.
 
O halde mahkemece, haciz kalkmış bulunduğundan taşınmazın satışının gerçekleştirilmesinin usulsüz olduğu gözetilerek şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, mahkeme kararının bu gerekçeyle bozulması gerekirken, maddi hataya müstenit olarak onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kısmen kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.
 
Sonuç: Borçlunun karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 14.03.2017 tarih ve 2017/513 E., 2017/3792 K. sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 28.09.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube