Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA DİLEKÇESİ USULUNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖN İNCELEME AŞAMASINA GEÇİLMESİ VE YARGILAMA YAPILMASI HUKUKA AYKIRIDIR.

T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 25314 
Karar: 2017 / 3896 
Karar Tarihi: 05.04.2017

ÖZET: Dava dilekçesinin davalı erkeğe usulüne uygun tebliği ile davalı erkeğe cevap dilekçesi sunma hakkı tanınması, dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşma gününün tebliği, tahkikat aşamasına geçilerek gösterilen deliller toplanılıp, birlikte değerlendirerek bir sonuca ulaşmak gerekirken hukuki dinlenilme hakkının ihlali niteliğinde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
(7201 S. K. m. 10, 21) (6100 S. K. m. 27, 140) (Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 16)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa, bilinen en son adresinde yapılır (Tebligat Kanunu m. 10/1). Bilinen en son adresin tespitinde, tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alınır (Tebligat Kanunu Uygulama Yönetmeliği m. 16/1). Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya bu adreste tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adres olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. (Teb. K. m. 10/2. Yönetmelik m. 16/2).

Dava tarihi itibariyle tarafların ayrı yaşadıkları, dosyadaki bilgi ve belgelerden davalı erkeğin mernis adresinde ikamet ettiği anlaşılmaktadır. Mahkemece dava dilekçesinin bu adrese Tebligat Kanunu`nun 21/2 maddesi gereğince tebliği usulsüzdür. Açıklanan sebeple dava dilekçesinin davalı erkeğe usulüne uygun tebliği ile davalı erkeğe cevap dilekçesi sunma hakkı tanınması, dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşma gününün tebliği, bundan sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tespiti (HMK m.140) taraflarca üzerinde anlaşılamayan ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar için usulüne uygun şekilde delil gösterildiği takdirde tahkikat aşamasına geçilerek gösterilen deliller toplanılıp, birlikte değerlendirerek bir sonuca ulaşmak gerekirken hukuki dinlenilme hakkının (HMK m.27) ihlali niteliğinde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. 

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 05.04.2017 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube