Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA DİLEKÇESİNDE DAVALININ TC KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI NEDENİ İLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEZ.


T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 23900 
Karar: 2017 / 3567 
Karar Tarihi: 30.03.2017

ÖZET: Davalının dava dilekçesinde T.C kimlik numarası bulunduğuna ve buna göre adres kayıt sistemindeki adresine erişilebildiğine göre, kişiye önce bilinen en son adresi esas alınarak usulüne uygun (bilinen bir adresi yok ise adres kayıt sistemindeki adresi esas alınarak) tebligat çıkartılmalı, adres tebligata elverişli değilse ya da tebligat yapılamazsa adres kayıt sistemindeki adresine buna ilişkin şerh de düşülerek tebligat çıkartılıp, işin esasına girilmesi gerekir.
(6100 S. K. m. 119) (7201 S. K. m. 21)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece, dava dilekçesinde davalının adresinin bildirilmediği, bu hususta davacıya verilen kesin süreye rağmen gereğini yapmadığı gerekçesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119/2. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm davacı tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Davacı tarafından mahkemeye verilen dava dilekçesinde davalı tarafın adresinin yazılmadığı, sadece T.C kimlik numarasının yazılı olduğu, mahkemece, iki hafta içinde davalının açık adresinin bildirilmesi, aksi halde davanın açılmamış sayılacağı hususunun davacıya ihtar edildiği, davacının da ihtara rağmen adres bildirmediği görülmüştür.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda davalının dava dilekçesinde T.C kimlik numarası bulunduğuna ve buna göre adres kayıt sistemindeki adresine erişilebildiğine göre, kişiye önce bilinen en son adresi esas alınarak usulüne uygun (bilinen bir adresi yok ise adres kayıt sistemindeki adresi esas alınarak) tebligat çıkartılmalı, adres tebligata elverişli değilse ya da tebligat yapılamazsa adres kayıt sistemindeki adresine buna ilişkin şerh de düşülerek Tebligat Kanununun 21/2. maddesi uyarınca tebligat çıkartılıp, işin esasına girilmesi gerekirken, yazılı şekilde davacının dava dilekçesinde davalının adresini bildirmediğinden bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 30.03.2017 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube