Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ŞİKAYETİN DAVA OLMADIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN KANUNDA YAZILI ŞARTLARI TAŞIMASI ZORUNLU OLMADIĞI ŞİKAYET KONUSU İCRA DOSYASININ YANLIŞ GÖSTERİLMESİ DOĞRU DOSYA NUMARASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 16845 
Karar: 2017 / 8872 
Karar Tarihi: 06.06.2017


ÖZET: Borçlunun icra mahkemesine başvurusu şikayet olup, şikayet bir dava değildir. Bu nedenle şikayet dilekçesinin kanunda yazılı şartları taşıması zorunlu değildir. Bu itibarla şikayet konusu icra dosyasının yanlış gösterilmesi veya hiç bildirilmemiş olmasının sonuca etkisi yoktur. Mahkemece şikayetçiye, doğru dosya numarasını bildirmek üzere süre verilip, asıl şikayet konusu dosya incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
(2004 S. K. m. 179/B) (6100 S. K. m. 118, 119)
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
 
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
 
Alacaklı tarafından, çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde; borçlu şirketin, iflas erteleme davasında tedbir kararı verildiğini ileri sürerek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, ancak şikayet dilekçesinde yanlış icra dosya numarasını bildirdiği, mahkemece borçlu tarafla ilgisi olmayan bu icra dosyası getirtilip incelenerek tedbir kararı gereğince takibin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
 
Dosyanın incelenmesinde; şikayet dilekçesinde, alacaklı tarafından ... 18.İcra Müdürlüğü`nün 2016/2652 Esas sayılı dosyası ile 01/02/2016 tarihinde şikayetçi aleyhine icra takibi başlatıldığının bildirildiği, Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi`nin 2016/47 Esas sayılı dosyası ile açılan iflas erteleme davasında verilen 25/01/2016 tarihli ara kararı ile şikayetçi şirket hakkında; "...İİK`nun 179/b maddesinin 2 ve 3. fıkralarında yazılı istisnalara ilişkin hükümler hariç olmak suretiyle 6183 Sayılı Kanun ile yapılan takiplerde dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın davacı şirket hakkında her türlü ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına, 25/01/2016 tarihinden itibaren yeni takip yapılmamasına karar verilmiştir...." şeklinde tedbir kararı verildiği, 10.02.2016 tarihinde şirket aleyhine başlatılan takip tarihi tedbir kararından sonra olduğundan takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu görülmektedir.
 
Somut olayda; şikayetçinin bildirdiği ... 18.İcra Müdürlüğü`nün 2016/ 2652 Esas sayılı dosyasında alacaklının ... Faktoring A.Ş., borçlunun ... Yapı İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olduğu, şikayetçinin iş bu icra takibinde taraf olmadığı, alacaklı tarafından ... 9. İcra Müdürlüğü`nün 2016/3875 Esas sayılı dosyası ile 02/02/2016 tarihinde şikayetçi aleyhine icra takibi başlatıldığı şikayetçinin temyiz dilekçesinden anlaşılmaktadır.
 
Borçlunun icra mahkemesine başvurusu şikayet olup, şikayet HMK`nun 118. maddesi anlamında bir dava değildir. Bu nedenle şikayet dilekçesinin HMK`nun 119. maddesinde yazılı şartları taşıması zorunlu değildir. Bu itibarla şikayet konusu icra dosyasının yanlış gösterilmesi veya hiç bildirilmemiş olmasının sonuca etkisi yoktur. Mahkemece şikayetçiye, doğru dosya numarasını bildirmek üzere süre verilip, asıl şikayet konusu dosya incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
 
O halde mahkemece, şikayet konusu doğru icra dosyası getirtilip, işin esasının incelenmesi gerekirken, borçlu tarafla ilgisi olmayan yanlış icra dosyası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
 
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), borçlunun temyiz itirazlarının bu aşamada değerlendirilmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.06.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube