Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ÖDEME İTİRAZI YARGILAMA AŞAMASINDA ÖNE SÜRÜLMESİNE BİLE, TEMYİZ VEYA KARAR DÜZELTME AŞAMALARINDA ÖNE SÜRÜLEBİLİR.

T.C YARGITAY 
22.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 7124 
Karar: 2017 / 7897 
Karar Tarihi: 06.04.2017


Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAKTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Y A R G I T A Y  K A R A R IDavacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili, müvekkilinin davalı Üniversite işyerinde dava dışı alt işverenler nezdinde 01.05.1998 tarihinden itibaren çalıştığını ve iş sözleşmesini emeklilik gerekçesi ile feshettiği beyanla kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir 

Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı vekili, davacı işçinin, kendisinden ihale kapsamında hizmet alımı yapılan dava dışı şirketler nezdinde çalıştığını ve dava konusu alacaklardan müvekkilinin sorumlu tutulamayacağını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz: 

Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe: 

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Ödeme itirazı yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Kural olarak, yargılama aşamasında sunulmayan deliller, temyiz veya karar düzeltme aşamasında sunulamazlar. Bu kuralın tek istisnası, dayanılıp sunulan delilin o davaya konu olan borcu kesin olarak ortadan kaldıran bir nitelik taşımasıdır. Borcun ödendiğini gösteren makbuz veya ibraname bu istisnanın tipik örneğidir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 27.01.2010 tarih 2009/9-586 esas-2010/31 karar sayılı kararı )

Somut olayda, davalı işveren tarafından temyiz aşamasında dosyaya, dava konusu alacaklara ilişkin ödeme tahakkukları içeren bordrolar ve ibranameler ibraz edildiği görülmektedir.

Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, davalının dosyaya sunduğu belgeler konusunda yeni bir değerlendirme yapılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, 06.04.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube