Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVANIN GERİ ALINMASI HALİNDE ESASA İLİŞKİN KARAR VERİLEMEYECEĞİ.


T.C YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu 
Esas: 2017/ 11-58 
Karar: 2017 / 419 
Karar Tarihi: 01.03.2017


ÖZET: Hukuk yargılama usulünde "temyiz isteminin geri çekilmesi" gibi bir kavram ve müesseseye yer verilmemiştir. Temyiz, kesin süreye bağlı bir hukuki işlemdir. Bu nedenle davanın geri alınmasında olduğu gibi temyiz isteminin sonradan tekrar kullanılmak üzere geri alınması söz konusu olamaz. Ancak, temyiz eden tarafın temyiz isteminden feragat etmesi mümkündür. Temyiz isteminden vazgeçme halinde temyiz dilekçesinin reddine karar verileceğinden bu hususun dilekçede açıkça gösterilmesi, kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir. Oysaki, anılan dilekçede temyiz isteminden feragat edildiğine dair bir açıklık bulunmamaktadır. Bu nedenle, davalı vekiline geri çekme beyanının temyiz isteminden feragate ilişkin olup olmadığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklattırılması gerekmekte olup, dosyanın bu nedenle mahal mahkemesine gönderilmesi gereklidir.
(6100 S. K. m. 123, 150)

Dava: Taraflar arasındaki "patent hakkına müdahale edilmediğinin tespiti " davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.09.2013 gün ve 2011/85 E., 2013/203 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından temyizi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 30.06.2014 gün ve 2014/5208 E., 2014/12484 K. sayılı kararı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: 

Dava, patent hakkına müdahale edilmediğinin tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen hükmün davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesine ait yukarıda esas ve karar numarası belirtilen karar ile bozulmuştur. 

Mahkeme önceki kararında direnmiş; direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir.

Ne var ki, direnme kararını temyiz eden davalı vekilleri Av. ... ile Av. ... 16.02.2017 tarihli dilekçeleri ile Hukuk Muhakemeleri Kanununun 123. maddesi uyarınca temyiz talebini geri çektiklerini bildirmişlerdir.

Bilindiği üzere, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 123. maddesinde "davanın geri alınması" usuli kurumu düzenlenmiş olup, davacının hüküm kesinleşinceye kadar ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabileceği hüküm altına alınmıştır. Davayı geri alan davacı, bununla talep sonucundan, yani hakkın özünden feragat etmemekte, sadece davasını geri almakta ve onu ileride tekrar açabilme hakkını saklı tutmaktadır. Davalının, davanın geri alınmasına muvafakat etmesi halinde mahkemece davanın esası hakkında bir karar verilmez, yalnızca davacının davasını geri alması davalının da buna muvafakati nedeniyle davanın son bulduğunu belirmekle yetinir. Bu durumda, dava hiç açılmamış ve dava açılması ile doğan hukuki sonuçlar (geçmişe etkili olarak) hiç doğmamış sayılır.(HMK`nun 150/7 )

Diğer taraftan, hukuk yargılama usulünde "temyiz isteminin geri çekilmesi" gibi bir kavram ve müesseseye yer verilmemiştir. Temyiz, kesin süreye bağlı bir hukuki işlemdir. Bu nedenle davanın geri alınmasında olduğu gibi temyiz isteminin sonradan tekrar kullanılmak üzere geri alınması söz konusu olamaz. Ancak, temyiz eden tarafın temyiz isteminden feragat etmesi mümkündür. Temyiz isteminden vazgeçme halinde temyiz dilekçesinin reddine karar verileceğinden bu hususun dilekçede açıkça gösterilmesi, kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir.

Oysaki, anılan dilekçede temyiz isteminden feragat edildiğine dair bir açıklık bulunmamaktadır.

Bu nedenle, davalı vekiline geri çekme beyanının temyiz isteminden feragate ilişkin olup olmadığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklattırılması gerekmekte olup, dosyanın bu nedenle mahal mahkemesine gönderilmesi gereklidir. 

Sonuç: Yukarıda açıklandığı üzere işlem yapılarak, anılan eksiklik giderildikten sonra Hukuk Genel Kuruluna gönderilmek üzere dosyanın Yerel Mahkemeye geri çevrilmesine, 01.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube