Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA SIRASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLMESİ DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERMESİNİ GEREKTİRMEZ.


T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 4168 
Karar: 2017 / 12099 
Karar Tarihi: 02.11.2017


Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Boşanma


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de. duruşma talebinin süresinde olmadığı anlaşıldığından, duruşma isteğinin reddine, evrak üzerinde inceleme yapılmasına karar verildi.

Davacı erkek tarafından açılan evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı boşanma davasının yargılaması sırasında erkeğin 16.03.2015 tarihinde öldüğü, erkek mirasçılarının erkeğin vekiline 13.04.2015 tarihinde vekaletname verdikleri, bu vekaletnamenin mahkemeye 22.10.2015 tarihinde sunulduğu ve mirasçılar vekili olarak Türk Medeni Kanunu`nun 181. maddesi gereğince davaya devam ettiklerini bildirdikleri, mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Vekalet verenin ölümü ile vekalet ilişkisi sona ermekte ise de, vekaletin sona ermesi vekalet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, mirasçılarının işlerini kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar vekil vekaleti ifaya devam etmekle yükümlüdür (TBK.m 513). Mirasçılar vekili tarafından vekaletname ve kusur tespiti yönünden davaya devam ettiklerine ilişkin dilekçenin ibraz edildiği de dikkate alınarak, deliller değerlendirilerek işin esası hakkında bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 02.11.2017
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube