Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNMAYAN DOSYALARDA TEMYİZ EDEN TARAFINDAN HER BİR DAVALI VEYA DAVACI TARAFINDAN AYRI AYRI TEMYİZ HARCI YATIRILIR.


T.C YARGITAY 
10.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 4206 
Karar: 2017 / 7498 
Karar Tarihi: 31.10.2017

ÖZET: Davalılar adına ayrı ayrı nispi temyiz harcının yatırılmaması halinde yatırılan temyiz harcının hangi davalı adına yatırıldığı davalılar avukatından sorularak tespit edildikten sonra, adına temyiz harcı yatırılmayan davalı/davalılar yönünden temyiz dilekçesinin reddi yönüne gidilirse ilgili ek kararın davalılar vekiline tebliğ edilerek, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Geçici 3`üncü maddesi gereğince, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun anılan (434) maddesinde öngörülen prosedür, harç tamamlanmak üzere işletildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalline geri çevrilmesine karar verilmiştir.
(6100 S. K. Geç. m. 3)
 
Yargıtay Kararı... adına Av. ... ile 2-... 3-... adlarına Av. ... 4. ... 5-... aralarındaki dava hakkında Mahkemesinden verilen 27/04/2017 günlü ve 2014/459 E. - 2017/240 K. sayılı hükmün, temyizen incelenmesi davacı Kurum ve davalılardan Tok Elektrik İnşaat. Taah. Tic. Ltd. Şti., ... ve ... vekilleri tarafından istenilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
 
Temyiz tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434. maddesi ile ilgili 25.01.1985 gün ve 5/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı hükmü gereğince, temyiz isteği, dilekçenin temyiz defterine kaydettirildiği tarihte yapılmış sayılır ve temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Temyiz harç ve giderlerinin ödenmemiş veya eksik ödenmiş olduğunun sonradan anlaşılması durumunda, karar veren hâkim tarafından yedi günlük kesin süre tanınarak, bu süre içerisinde ödenmesi veya eksikliğin tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı temyiz edene yöntemince ve yazılı olarak bildirilir. Ancak, temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde ödenmediği belgelendirilmiş ise temyiz isteğinin reddi gerekir.
 
Davada ise, yukarıda sözü edilen yasa ve İçtihadı Birleştirme Kararı hükmüne aykırı olarak hükmü temyiz eden davalılardan, ... ve ... vekili tarafından temyiz dilekçesinin verildiği sırada ve yasal temyiz süresi içerisinde gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenmemiş bulunmaktadır. Davalılar avukatı tarafından temyiz yoluna başvurulurken, her üç davalı adına temyiz talebinde bulunulduğu; ancak aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmayan her bir davalı adına ayrı ayrı başvuru ve rücu davasının niteliğine göre nispi temyiz harcı yerine tek nispi temyiz karar harcının yatırıldığı anlaşılmaktadır. Böyle olunca da,
 
(a) Hukuk Muhakemeleri Kanununun anılan maddesinde öngörülen prosedür işletildikten,
 
(b) Davalılar adına ayrı ayrı nispi temyiz harcının yatırılmaması halinde yatırılan temyiz harcının hangi davalı adına yatırıldığı davalılar avukatından sorularak tespit edildikten sonra, adına temyiz harcı yatırılmayan davalı/davalılar yönünden temyiz dilekçesinin reddi yönüne gidilirse ilgili ek kararın davalılar vekiline tebliğ edilerek, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Geçici 3`üncü maddesi gereğince, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun anılan (434) maddesinde öngörülen prosedür, harç tamamlanmak üzere işletildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 31/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube