Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAKİBİN İPTALİ DAVASI İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 2097 
Karar: 2016 / 13868 
Karar Tarihi: 11.05.2016


ÖZET: Şikayetin kabulü veya reddi halinde icra inkar tazminatına hükmedileceğine ilişkin İİK`nun 16 ve müteakip maddelerinde yasal bir düzenleme bulunmadığı halde mahkemece alacaklı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
(2004 S. K. m. 16, 168, 257)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK`nun 257/2. maddesine göre verilmiş bir ihtiyati haciz kararı bulunmadığından, sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, vadesi gelmeyen senetler yönünden takibin iptalini istediği, mahkemece takibin iptaline karar verildiği ve borçlu yararına tazminata hükmedildiği görülmektedir.

Takip dayanağı senetlerin vadesinin gelmediğine ilişkin başvuru İİK`nun 168/1. maddesine dayalı olup aynı Yasanın 16. maddesine göre şikayet niteliğindedir. Şikayetin kabulü veya reddi halinde icra inkar tazminatına hükmedileceğine ilişkin İİK`nun 16 ve müteakip maddelerinde yasal bir düzenleme bulunmadığı halde mahkemece alacaklı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile ... İcra Hukuk Mahkemesi`nin 10.09.2015 tarih ve 2015/359 E.- 2015/819 K. sayılı kararının hüküm bölümünün icra inkar tazminatı ile ilgili ikinci bendinin karar metninden tümüyle çıkarılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK`nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube