Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAHKİKAT AŞAMASI SONA ERDİKTEN SONRA SÖZLÜ YARGILAMA İÇİN TARAFLARA DAVETİYE ÇIKARTIP,DURUŞMA GÜNÜNÜN BİLDİRİLMESİ GELMEDİKLERİ TAKTİRDE YOKLUKLARINDA HÜKÜM VERİLECEĞİ BİLDİRİLMELİDİR.


T.C YARGITAY 
15.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 1552 
Karar: 2017 / 3642 
Karar Tarihi: 26.10.2017


Yargıtay Kararı
Mahkemesi :Asliye Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, eser sözleşmesine dayalı sözleşmenin feshi, üyeliklerin iadesi, mümkün değil ise 9 adet üyelik bedeli ile ödenen bedellerin tahsili istemine olup mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilice temyiz edilmiştir.

6100 sayılı HMK`nın "Tahkikatın sona ermesi" başlıklı 184. maddesi "(1) Hâkim, tarafların iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri inceledikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir. (2) Mahkeme tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın bittiğini taraflara tefhim eder." hükmünü; "Sözlü yargılama" başlıklı 186. maddesi ise "(1) mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatle mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkartılacak olan davetiyede, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu bildirilir. (2) Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir." hükmünü amirdir.

Somut olayda, 06.10.2015 tarihli celsede, mahkemece davacı vekiline esas hakkındaki beyanları sorulmuş ve beyan alındıktan sonra araştırılması gereken bir husus olmadığından açık yargılamaya son verildiği bildirilerek dava sonuçlandırılmıştır. Mahkemece, HMK`nın 184/2. maddesi gereği tahkikatın bitirildiği tefhim edilmemiş ve 186/1. maddesi uyarınca sözlü yargılama için gün tayin edilmemiştir. Tahkikat aşaması sona erdiğine göre tarafların 6100 sayılı HMK`nın 186. maddesi uyarınca sözlü yargılama duruşmasına davet edilmesi zorunludur. 6100 sayılı HMK`nın 186/1. maddesine göre; mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkartılacak olan davetiyede, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm 

verileceği hususu bildirilir. Bu yasal zorunluluğun gereği yapılıp davacının sözlü yargılama duruşmasına katılması imkânı sağlanmadan davanın esası hakkında hüküm kurulması Anayasa`nın 36. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi`nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukuki dinlenilme hakkına aykırıdır (HMK madde 27).

Açıklanan nedenlere mahkemece 6100 sayılı HMK ile öngörülen yargılama aşamalarına uyulmadan; tahkikat tamamlanıp sözlü yargılama aşaması atlanarak esasa ilişkin karar verilmek suretiyle davacının hukukî dinlenilme hakkına aykırı davranılması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazları incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 26.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube