Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
AYNI İLAMDAN KAYNAKLANAN ALACAKLAR İÇİN MAKUL SEBEP YOKSA AYRI İCRA TAKİBİ YAPILAMAZ.


T.C YARGITAY 
8.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014/ 27360 
Karar: 2016 / 12771 
Karar Tarihi: 29.09.2016ÖZET: İlamda davacının her yılın kırkikinci haftasında kullanılmak üzere devre tatilinden yararlanma hakkının olduğunun tespitine hükmedilmiştir. İcra Müdürlüğü`nce ilama bağlanan bu kullanma hakkı için yapılan ilk takip dosyasında icra emri düzenlenerek takibe devam olanağı bulunmaktadır. Makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip yapılması usulsüzdür. Açıklanan nedenlerle Mahkemece borçlunun isteminin kabulü ile sonradan yapılan takibin iptaline karar verilmesi gerekir.
(6100 S. K. m. 30)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Borçlu vekili; müvekkili aleyhine aynı ilama dayanılarak iki ayrı takip yapıldığını, sonradan yapılan ... 2. İcra Müdürlüğü`nün ... sayılı takibinin mükerrer olması nedeniyle iptalini istemiştir.

Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6100 sayılı HMK`nun 30. maddesinde, "Hakim yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür." şeklinde, usul ekonomisi ilkesi, hüküm altına alınmıştır.

Aynı ilamdan kaynaklanan alacaklar için, aynı takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı takip başlatılması, yukarıda yasa ile düzenleme altına alınan usul ekonomisine aykırılık teşkil etmektedir.

Somut olayda; ... 4. Tüketici Mahkemesi`nin ... Karar ve .... tarihli kararı ile "...davacının ... tarihleri arasında her yılın 42. haftasında kullanılmak üzere devre tatilinden yararlanma hakkının olduğunun tespitine..." hükmedilmiştir. ... 2. İcra Müdürlüğü`nün ... sayılı dosyası ile yapılan takipte bu ilama dayanılarak 2012 yılı 42. haftasında alacaklının bu haktan yararlandırılması ve karşı yanların bu hakkın kullanılmasına yönelik müdahalelerinin önlenmesi talep edilmiştir. Yukarıda kabul edilen ilkeler gereğince, İcra Müdürlüğü`nce ilama bağlanan bu kullanma hakkı için 2011 yılı 42. haftası için yapılan ilk takip dosyasında icra emri düzenlenerek takibe devam olanağı bulunmaktadır. Makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip yapılması usulsüzdür.

Açıklanan nedenlerle Mahkemece borçlunun isteminin kabulü ile ... 2. İcra Müdürlüğü`nün ... sayılı dosyasıyla yapılan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK`nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 21,15 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 29.09.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube