Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SON GÜN İŞLERİNDE AVUKATIN AYAKTA TEDAVİ GÖREREK RAPOR ALMASI ESKİ HALE GETİRME TALEBİNİ GEREKTİRMEZ.


T.C YARGITAY 
15.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 547 
Karar: 2017 / 555 
Karar Tarihi: 13.02.2017


ÖZET: Davacı vekilinin sunduğu rapor süresince hastanede yatmadığı gibi raporda yatarak istirahat süresinin geçirileceğinin belirtilmediği, rahatsızlığının temyiz dilekçesini vermesine engel olmadığı gibi temyiz dilekçesinin UYAP üzerinden dahi verilmesi mümkün olduğu ve sunulan rapor kapsamı itibari ile eski hale getirme talebini kabule yeterli görülmediğinden davacı vekilinin eski hale getirme talebinin reddi gerekir.
(6100 S. K. m. 95, 432) (YİBK. 01.06.1990 T. 1989/3 E. 1990/4 K.)

Dava: Davacı ... ..... Şti. ile davalı ... .... ..... arasındaki davadan dolayı ... .... Asliye Hukuk Hakimliğince verilen ....02.2015 gün ve 2014/60-2015/60 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiş, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Davacı vekili 29.05.2015 tarihli dilekçesi ile temyiz dilekçesinin verilmesi gereken son haftada rahatsızlığı nedeni ile süresi içerisinde temyiz dilekçesini veremediğini ileri sürerek rapor ibraz etmek sureti ile kararı temyiz için rapor süresinin gözetilerek temyiz süresinin raporlu gün kadar uzatılmasını ve bu konuda eski hale getirilmesi talebinin kabulünü istemiş ise de; ... .... Doktor ... .... Hastanesi`nden alıp dosyaya ibraz ettiği rapor ....05.2015 tarihli olup hastaneye giriş çıkış tarihinin de aynı tarih olduğu, teşhisin Tromboze Hemoroid hastalığı olduğu ve ... gün istirahat verildiği anlaşılmaktadır. İlgili rapor süresince hastanede yatmadığı gibi raporda yatarak istirahat süresinin geçirileceğinin belirtilmediği, rahatsızlığının temyiz dilekçesini vermesine engel olmadığı gibi temyiz dilekçesinin UYAP üzerinden dahi verilmesi mümkün olduğu ve sunulan rapor kapsamı itibari ile eski hale getirme talebini kabule yeterli görülmediğinden davacı vekilinin eski hale getirme talebinin HMK`nın 95 ve devamı maddeleri gereğince reddine,

2- Mahkeme kararı davacı vekiline ....05.2015 tarihinde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi ise HMK`nın 432. maddesinin .... fıkrası hükmünde öngörülen ... günlük yasal süre geçirildikten sonra 29.05.2015 tarihinde verilmiştir. Süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün ve .../... sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı Uyarınca ...`ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz isteminin süre yönünden REDDİNE, ödediği temyiz peşin ve ... başvurma harçlarının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren ... gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 13.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube