Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İDARİ DAVAYA KONU OLARAK İCRAİ VE HUKUKİ SONUÇ DOĞURAN BİR İŞLEM OLMADIĞINDAN DAVANIN REDDİ GEREKİR.


T.C DANIŞTAY 
10.Daire 
Esas: 2015/ 2512 
Karar: 2015 / 4448 
Karar Tarihi: 19.10.2015


ÖZET: Dava konusu edilmek istenilen işlemlerin, yürütülmekte olan sürece ilişkin bilgi amaçlı olarak düzenlenen bir yazı niteliğinde olduğu, söz konusu yazı uyarınca bilgi verilen kurumlar tarafından ayrıca bir işlem tesisinin gerektiği ve bu işlemin de davacı şirket ile ilgili kurumlar arasında imzalanan sözleşmeler ve özel hukuk kuralları uyarınca değerlendirmesinin yapılması gerektiği görüldüğünden, söz konusu işlemlerin, idari davaya konu olacak icrai ve hukuki sonuç doğuran bir işlem olarak kabulüne imkan olmadığı anlaşıldığından, davanın esasını inceleme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi isabetlidir.
(2577 S. K. m. 2, 12)

İstemin Özeti: Davacı şirketin, 2008 yılı POS cihazı ile yaptığı işlemlerin POS Tefeciliği yönünden incelenmesi sonucu hazırlanan vergi tekniği raporu uyarınca, 5464 sayılı Kanun uyarınca davacı şirket hakkında suç duyurusunda bulunulduğundan bahisle gerekli işlemlerin yapılması istemiyle Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş., Garanti Bankası A.Ş., Finansbank A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.`ye hitaben yazılan 16/10/2014 tarih ve 20406, 20408, 20410, 20411, 20412, 20414 sayılı yazıların iptali istemiyle açılan davada; dava konusu edilmek istenilen işlemlerin, yürütülmekte olan sürece ilişkin bilgi amaçlı olarak düzenlenen bir yazı niteliğinde olduğu, söz konusu yazı uyarınca bilgi verilen kurumlar tarafından ayrıca bir işlem tesisinin gerektiği ve bu işlemin de davacı şirket ile ilgili kurumlar arasında imzalanan sözleşmeler ve özel hukuk kuralları uyarınca değerlendirmesinin yapılması gerektiği görüldüğünden, söz konusu işlemlerin, idari davaya konu olacak icrai ve hukuki sonuç doğuran bir işlem olarak kabulüne imkan olmadığı anlaşıldığından, davanın esasını inceleme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20/3/2015 tarihli ve E.2014/2028, K.2015/328 sayılı kararının 2577 sayılı Kanun`un 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği görülmekle yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek, işin esası incelenip gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20/3/2015 tarih ve E.2014/2028, K.2015/328 sayılı kararının ONANMASINA, kullanılmayan 45,60.-TL temyiz yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine 19.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube