Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAAŞTAN YAPILAN HER KESİNTİ YENİ BİR ŞİKAYET HAKKI DOĞURMAZ.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014/ 24201 
Karar: 2014 / 25123 
Karar Tarihi: 28.10.2014


ÖZET: Somut olayda, şikayetçi tarafından, daha önce aynı nedenlerle icra mahkemesine şikayet yoluyla başvurulduğu ve şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir. Mahkemece, Ç… İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararının derdestlik ya da kesin hüküm oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir.
(2004 S. K. m. 16) (6100 S. K. m. 114, 115) (YHGK 22.12.2004 T. 2004/12-705 E. 2004/738 K.)

Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Borçlu, icra mahkemesine başvurusunda, muhtarlık maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasını istediği, mahkemece, yapılan her kesinti ile yeni bir şikayet hakkının doğduğu, muhtarlık maaşının tamamının değil, kısmen haczinin caiz olduğu gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

İcra mahkemesi kararları, genel mahkemede sonuçlandırılacak ihtilaflar yönünden kesin hüküm teşkil etmezler ise de bu kararlardan önce verilen kararın kesinleşmesi koşulu ile sonradan oluşturulacak aynı konudaki kararlar hakkında ve birbirlerine karşı kesin hükmün neticelerini doğururlar (Hukuk Genel Kurulu’nun 22.12.2004 tarih ve 2004/12-705-738 sayılı kararı).

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114. maddesinin (ı) fıkrasına göre, “aynı davanın, daha önceden açılmış ve halen görülmekte olmaması”, (i) fıkrasına göre ise “aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması” dava şartı olup, aynı Yasanın 115. maddesi uyarınca, tarafların dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebileceği gibi, mahkemece de davanın her aşamasında kendiliğinden gözetilerek, dava şartı noksanlığının tespiti halinde davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir.

Somut olayda, şikayetçi tarafından, daha önce aynı nedenlerle icra mahkemesine şikayet yoluyla başvurulduğu ve Çorum İcra Hukuk Mahkemesinin 06.11.2012 tarih ve 2012/624 E.-789 K. sayılı kararı ile şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

Diğer taraftan maaş haczi işlemi tek olup tutanağa işlenmekle gerçekleşir. Maaştan yapılan kesintiler ise muhafaza işlemi niteliğindedir. Bu nedenle yapılan kesintiler yeni bir şikayet hakkı doğurmaz.

Bu durumda mahkemece, Çorum İcra Hukuk Mahkemesi’nin 06.11.2012 tarih ve 2012/624 E.-789 K.sayılı kararının derdestlik ya da kesin hüküm oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.10.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube