Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SGK`NIN HASIM OLDUĞU DAVALARDA İŞVEREN ALEYHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEZ.

T.C YARGITAY 
21.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014/ 24201 
Karar: 2015 / 180 
Karar Tarihi: 14.01.2015


Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDavacı, davalılardan işverene ait işyerinde 25/08/1997 tarihinde 1 gün çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, konusu kalmaması sebebiyle hüküm kurulmasına yer olmadığına karar vermiştir.

Hükmün davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.K A R A R1- Dosyadaki yazılara toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal gerektirici nedenlere göre davalı Kurum vekilinin tüm; davalı işveren vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava, davacının 25/08/1997 tarihinde davalı işyerinde 1 gün süre ile çalıştığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın konusunun kalmaması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ayrıca davalı Kurum ile birlikte davalı işveren de davacıya vekalet ücreti ödemeye yükümlü kılınmıştır.

Dava davacının davalı işyerinde 1 gün süre ile çalıştığının tespiti istemine ilişkin olduğundan bu tür davalarda SGK yasal hasımdır. Diğer davalı ... aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücreti yükletilemez.

Somut olayda, mahkemece davanın türü ve yasal hasmın SGK olduğu gözetilmeden diğer davalıya husumet yöneltilemeyeceği halde yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden H.U.M.K.’nun 438/7. maddesi uyarınca hüküm bozulmamalı, düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün harca ilişkin vekalet ücretine ilişkin bentlerinin silinerek yerlerine sırasıyla "Davalı Kurum harçtan bağışık olduğundan davacı tarafından peşin yatırılan 25,20 TL başvuru ile 24,30 TL maktu karar ve ilam harcından oluşan toplam 49,50 TL harcın karar kesinleştiğinde talebi halinde davacıya iadesine, " ve "Davacı taraf kendisini avukat ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.`ne göre 1.500,00 TL vekalet ücretinin davalı Kurum`dan alınarak davacıya verilmesine" rakam ve sözcüklerinin eklenmesine ve hükmün bu düzeltilmiş şekliyle ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalılardan R.. U..`a yükletilmesine, 14.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi
.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube