Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHALENİN FESHİ


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 22001 
Karar: 2017 / 3246 
Karar Tarihi: 06.03.2017


ÖZET: Şikayete konu taşınmaz hakkında ihalenin feshi şikayetinde bulunulduğunun anlaşılması karşısında, icra müdürlüğünün kararında saptanan hususlar somut olaya uygun olup, mahkemece, alacaklının şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.
(2004 S. K. m. 16)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı vekili, ihalenin feshi davası açılmadığı halde, icra müdürlüğünce, ihalenin kesinleştirilmediğini ve dolayısıyla tescil belgesi düzenlenmediğini, bu konudaki taleplerinin de icra müdürlüğü tarafından reddedildiğini belirterek, buna yönelik olarak icra müdürlüğünce alınan (25.03.2015 tarihli) kararın iptalini talep etmiş, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmiştir. 

Takip dosyasının incelenmesinde, Isparta İcra Hukuk Mahkemesi 19.03.2015 tarihli yazısında, (şikayete konu edilen taşınmazla ilgili) ihalenin feshi davası açılmadığını belirtmesine rağmen şikayete konu icra müdürlüğü kararında, icra mahkemesine açılan 2015/158 E. - 154 K. sayılı dosyada borçlu ... tarafından ihalenin feshi de istenmiş olduğundan adı geçen kararının kesinleşmesine kadar yapılan ihalenin kesinleştirilmemesine hükmetmiştir.

Isparta İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/158 E. - 154 K. sayılı ilamında, ihalenin feshine yönelik hüküm kurulmamış, kararın borçlu ... tarafından temyizi üzerinde Dairemiz 04/04/2016 tarih 2015/32930 E. - 2016/9705 K. sayılı bozma ilamında, şikayetçinin isteminin ihalenin feshi davası olarak vasıflandırılıp, alacaklı ve ihale alıcısı yönünden taraf teşkili sağlanılarak şikayet nedenleri değerlendirilmek suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu durumda, şikayete konu taşınmaz hakkında ihalenin feshi şikayetinde bulunulduğunun anlaşılması karşısında, icra müdürlüğünün 25.03.2015 tarihli kararında saptanan hususlar somut olaya uygun olup, mahkemece, alacaklının şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube