Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ŞİKAYET DAVASI SENETLERDE ALACAKLI HANESİNİN BOŞ OLDUĞU SENETLERİN BONO VASFINA HAİZ OLMADIĞININ MAHKEME KARARINDA HÜKÜM ALTINA ALINDIĞI - TAKİP KONUSU YAPILAN BONOLARIN TEDAVÜLE ÇIKARILDIKTAN SONRA LEHTAR KISMININ DOLDURULDUĞU - TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 3967 
Karar: 2017 / 9126 
Karar Tarihi: 12.06.2017


ÖZET: Senetlerde alacaklı (lehtar) hanesinin boş olduğu, bu nedenle senetlerin bono vasfına haiz olmadığının hüküm altına alındığı, bu durumun mahkeme gerekçesinde de kabul edildiği görülmüştür. Dolayısıyla, takip konusu yapılan bonoların tedavüle çıkarıldıktan sonra lehtar kısmının doldurulduğu anlaşıldığından, senetlerin kambiyo vasfı taşımaması nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi gerekir.
(2004 S. K. m. 58) (6102 S. K. m. 776)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı ... tarafından üç adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlular ... ve ...`ün yasal sürede icra mahkemesine başvurarak takip konusu senetlerin daha önce diğer ciranta ... Ltd. Şti. tarafından ... 3. İcra Müdürlüğünün 2014/3374 Esas sayılı dosyası ile takibe konulması üzerine senetlerde lehtar hanesinin boş olduğundan bahisle takibin iptali davası açmaları üzerine takip alacaklısının takipten vazgeçtiğini belirterek, lehtar kısmı sahtecilikle doldurulan senetlere dayalı yapılan takibin iptalini, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

6102 Sayılı TTK`nun 776/1-e maddesi gereğince; bonoda lehtarın ad ve soyadının yazılı olması zorunludur. Lehtar, gerçek veya tüzel kişi olarak bonoda gösterilmez ise dayanak belge bono olarak kabul edilemeyeceğinden, TTK`nun 776/1-e maddesinde öngörülen koşulları taşımayan bu belge nedeniyle borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılması mümkün değildir.

Dosya arasına alınan ... 3. İcra Müdürlüğünün 2014/3374 Esas sayılı dosyasının yapılan incelemesinde, ... Ltd. Şti. tarafından davacı borçlular hakkında 10/09/2013 tanzim tarihli, 20.000 TL bedelli, 30/07/2014, 30/08/2014, 30/09/2014 ve 30/10/2014 vade tarihli dört adet bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsusu haciz yoluyla icra takibine geçilmesi üzerine, borçluların senetlerde lehtar kısmının boş olduğundan bahisle takibin iptali talepli açtıkları davada, ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/452 Esas-571 Karar sayılı kararında 30/08/2014, 30/09/2014 ve 30/10/2014 ödeme tarihli senetlerde alacaklı (lehtar) hanesinin boş olduğu, bu nedenle senetlerin bono vasfına haiz olmadığının hüküm altına alındığı, bu durumun mahkeme gerekçesinde de kabul edildiği görülmüştür. Dolayısıyla, takip konusu yapılan bonoların tedavüle çıkarıldıktan sonra lehtar kısmının doldurulduğu anlaşıldığından, senetlerin kambiyo vasfı taşımaması nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

Öte yandan, dosya gönderme formunun not kısmında belirtildiği ve ... 3. İcra Müdürlüğünün 2014/3374 Esas sayılı takip dosyasında da görüldüğü üzere, takip konusu senetlerin ... 3. İcra Müdürlüğünün 2014/3374 Esas sayılı dosyasında tahsil edildiğinden alacaklı vekilinin 16/10/2014 tarihli dilekçesi ile takipten vazgeçtiğini bildirmesi üzerine düzenlenen tutanakla senet asıllarının alacaklı ... Ltd. Şti. vekili Av. ...`a iade edildiğinin, bu nedenle senetlerin dosyada ve mahkeme kasasında bulunmadığının bildirildiği görülmüş olup, alacaklı tarafından takip talep tarihi olan 11/05/2015 tarihinde, İİK`nun 58/4. maddesi hükmüne aykırı olarak, senet asıllarını icra müdürlüğüne ibraz edilmediği ve senetlerin kasaya alınmadığı da anlaşılmıştır. Bu nedenlerle şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.06.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube