Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ŞİKAYET DAVASI VAZGEÇME NEDENİYLE TAHSİL OLUNAN HARCIN FAZLA ALINDIĞI İDDİASI İLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ - DOSYANIN GÖREVLİ YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 1325 
Karar: 2017 / 2135 
Karar Tarihi: 16.02.2017


ÖZET: İnceleme konusu karar, alacaklı tarafından şikayetçi borçlu aleyhine .... Asliye Hukuk Mahkemesi`nin ilamına istinaden yapılan icra takibinden vazgeçildiği, vazgeçme nedeniyle tahsil olunan harcın fazla alındığı iddiası ile icra müdürlüğü işleminin iptali talebine ilişkin olup, yukarıda sözü edilen Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu İş Bölümü kararına göre, belirgin biçimde Dairemizin inceleme alanı dışında kalmakta ve niteliği bakımından Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin görevi içine girmektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü Kanun`un maddesi ile değişik Yargıtay Kanunu`nun maddesi gereğince dosyanın görevli Yargıtay 8. Hukuk Dairesine gönderilmesine karar verilmiştir.
(2797 S. K. Geç. m. 14) 

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı mahallinden Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin görevleri 2797 sayılı Yargıtay Kanunu`na 6572 sayılı Kanun`un 27.maddesi ile eklenen Geçici 14.maddesi gereğince 12/02/2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararla Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından kabul edilen Yargıtay İş Bölümünde gösterilmiştir.

23/07/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Kanun`un 21.maddesi ile değiştirilen 2797 sayılı Yargıtay Kanunu`nun 60.maddesi gereğince, dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından kendisini görevli görmez ise gerekçesiyle birlikte dosyayı görevli olduğu kanısına vardığı ilgili Hukuk Dairesine gönderecektir.

İnceleme konusu karar, alacaklı tarafından şikayetçi borçlu aleyhine ...25. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 28.05.2013 tarih, 2012/560 Esas, 2013/299 Karar sayılı ilamına istinaden yapılan icra takibinden vazgeçildiği, vazgeçme nedeniyle tahsil olunan harcın fazla alındığı iddiası ile icra müdürlüğü işleminin iptali talebine ilişkin olup, yukarıda sözü edilen Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu İş Bölümü kararına göre, belirgin biçimde Dairemizin inceleme alanı dışında kalmakta ve niteliği bakımından Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin görevi içine girmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü 6723 sayılı Kanun`un 21.maddesi ile değişik 2797 sayılı Yargıtay Kanunu`nun 60.maddesi gereğince dosyanın görevli Yargıtay 8. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 16.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube