Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 14300 
Karar: 2017 / 5710 
Karar Tarihi: 06.04.2017

ÖZET: Mahkemece, şikayetin kabulü ve birden fazla alacaklının bulunması ve ihale bedelinin alacağı karşılamaması nedeniyle, icra müdürlüğünün şikayet konusu kararının iptaline ve sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 100, 140)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takibin kesinleşmesi sonrası, borçlunun, üzerinde birden fazla haciz olduğu anlaşılan mahcuz aracının satışı için avans yatırıldığı ve satış talebinde bulunulduğu, ancak bahse konu aracın, davada şikayet olunan alacaklı bankanın takip ettiği farklı esaslı takip dosyasında satıldığı, araç ihale bedelinin ise, sıra cetveli düzenlenmeksizin alacaklı bankanın alacağının rüçhanlı olduğu değerlendirilerek, satış yapılan takip dosyasına ödendiği, şikayetçinin, icra müdürlüğünün anılan kararının iptali ile sıra cetveli düzenlenerek ihale bedelinin diğer alacaklılar arasında paylaştırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, anılan alacağın, rehinli alacak olarak diğer alacaklara göre rüçhanlı olması nedeniyle icra müdürlüğü kararının doğru olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK`nun 140. maddesi gereğince; “Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse, icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar”. 

İİK`nun 100. maddesi gereğince ise, borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar, birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde, anılan madde hükmü gereği icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerekir. Derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde edilmesi zorunlu değildir. 

Yukarıda açıklanan maddelere göre; birden fazla alacaklının bulunduğu böyle durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK`nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılmalı ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınmalıdır. 

Somut olayda, ihale konusu aracın kaydında birden fazla haczin bulunduğu görülmekle, şikayetçi ve diğer alacaklıların alacaklarının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdükleri diğer konular, sıra cetveli yapıldıktan sonra, sıra cetveline itiraz halinde tartışılacak hususlar olup, bu aşamada icra müdürlüğü sıra cetveli düzenlemekten imtina edemez. Bir başka anlatımla, alacaklıların itirazlarını ileri sürebilmesi için öncelikle sıra cetveli yapılması gerekmektedir. Şikayete konu icra müdürlüğü kararında ise, sıra cetveli yapılmaksızın ihale bedelinin ödendiği görülmüştür.

O halde, mahkemece, şikayetin kabulü ve birden fazla alacaklının bulunması ve ihale bedelinin alacağı karşılamaması nedeniyle, icra müdürlüğünün şikayet konusu kararının iptaline ve İİK`nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Sonuç: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.04.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube