Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHALENİN FESHİ İSTEMİ KÖYLERİN MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN KÖYDE İLAN GEREKLİLİĞİNE ORTADAN KALDIRMAYACAĞI İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN İSTEMİN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU HUKMUN BOZULDUĞU.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 22570 
Karar: 2017 / 971 
Karar Tarihi: 25.01.2017


ÖZET: Her ne kadar 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı köyler mahalleye dönüştürülmüş ise de; idari yapıdaki bu değişiklik, fiilen köy şartları içinde olan ihale konusu taşınmaza, daha çok o yörede oturan kişilerin ihalede talip olacağı gerçeğini değiştirmeyeceği ve o yöredeki muhtemel alıcılara da satışın duyurulması yönünden köyde ilan gerekliliğini ortadan kaldırmayacağı için mahkemenin, köyde ilan zorunluluğu bulunmadığına yönelik gerekçesi yerinde değildir. O halde mahkemece, ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
(2004 S. K. m. 114, 126) (6360 S. K. m. 1)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçi borçlunun, diğer iddiaların yanı sıra, köyde satışın ilan edilmediğini ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, 6330 sayılı Büyükşehir Yasası ile köylerin mahalleye dönüşüp ilçe merkezi belediyeye bağlandığı ve belediyede ilan yapıldığından satışın köyde ilan edilmemiş olmasının, ihalenin feshi nedeni olarak kabul edilemeyeceği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK`nun 126. maddesinin son fıkrasının göndermesi ile taşınmaz satışlarında da uygulanması gereken aynı Kanun`un 114/2. maddesi gereğince ilanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı, icra müdürlüğünce ilgililerin menfaatine uygun olacak şekilde tespit edilir.

Somut olayda, ihaleye konu taşınmazın, tapuda ... ili, ... ilçesi, ... Köyü, 38 parsel olarak kayıtlı olup, 30.06.2015 tarihli satış kararında köyde ilan yapılmasına karar verilmediği, satış ilanının yalnız ... Gazetesi ile ... Belediyesi`nde yapıldığı, icra müdürlüğü tarafından 38 parsel sayılı taşınmaz için yapılan ihaleye alacaklı ile beraber iki kişinin katıldığı, 104.000,00 TL muhammen bedelli taşınmazın 01.09.2015 tarihli ihalede alacağa mahsuben alacaklıya 85.000,00 TL bedelle ihale edildiği, görülmektedir. İhale konusu taşınmazın köyde olması nedeniyle, ilgili köyde ilan edilmesi, talep ve talibi artırabileceğinden ve dolayısıyla taşınmazın gerçek değeri üzerinden satılması imkanını sağlayacağından tarafların menfaatine uygundur. Taşınmazların düşük bedelle ihale edilmiş olması, yapılan satış ilanının yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Her ne kadar 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı köyler mahalleye dönüştürülmüş ise de; idari yapıdaki bu değişiklik, fiilen köy şartları içinde olan ihale konusu taşınmaza, daha çok o yörede oturan kişilerin ihalede talip olacağı gerçeğini değiştirmeyeceği ve o yöredeki muhtemel alıcılara da satışın duyurulması yönünden köyde ilan gerekliliğini ortadan kaldırmayacağı için mahkemenin, köyde ilan zorunluluğu bulunmadığına yönelik gerekçesi yerinde değildir. 

O halde mahkemece, ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/01/2017 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube