Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İCRA TAKİBİNE KONU KEFALET SÖZLEŞMESİNİ KEFİLİNİN,İHALENİN FESHİNİ TALEP ETME HAKKI YOKTUR.

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013/ 18990 
Karar: 2013 / 25333 
Karar Tarihi: 04.07.2013

ÖZET: Olayda mahkemece istem, aktif husumet yokluğu nedeniyle reddedilerek şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedilmemesi gerekirken, işin esasının incelenerek ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi, sonucu itibari ile doğru ise de, şikayetçi aleyhine ... para cezasına hükmedilmesi isabetsiz olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekmekle birlikte anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından mahkeme kararının düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
(2004 S. K. m. 134) (818 S. K. m. 226)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İİK`nun 134/2. maddesinde; <İhalenin feshini, Borçlar Kanunu`nun 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler, yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde isteyebilirler> hükmüne yer verilmiştir. 

Somut olayda, alacaklı banka tarafından borçlu ........ Madencilik İnş. Ltd. Şti. ve taşınmaz malikleri hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte, şikayetçi Etem Malak takipte taraf olmadığı gibi tapu sicilindeki ilgili veya ihaleye pey süren kişi de değildir. Yukarıda yazılı madde de ihalenin feshini isteyebilecek ilgililer sınırlı olarak sayılmıştır. Şikayetçinin takibe konu kredi sözleşmesinde kefaletinin olması kendisine ihalenin feshini talep hakkı vermez. 

Bu durumda işin esasına girilmediğinden para cezası da verilemez. Mahkemece istem, aktif husumet yokluğu nedeniyle reddedilerek şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedilmemesi gerekirken, işin esasının incelenerek ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi, sonucu itibari ile doğru ise de, şikayetçi aleyhine %10 para cezasına hükmedilmesi isabetsiz olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekmekle birlikte anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından mahkeme kararının düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir. 

Sonuç: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Küçükçekmece 2.İcra Hukuk Mahkemesi`nin 17.04.2013 tarih ve 2012/923 Esas - 2013/301 Karar sayılı kararının hüküm bölümünün para cezasına ilişkin <2> nolu bendinin karar metninden çıkartılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube