Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE KARŞI YAPILAN YETKİ İTİRAZINDAN SONRA,YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YENİDEN ÖDEME EMRİ HAZIRLANIR VE BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLDİKTEN SONRA BORCA TEKRAR İTİRAZ ETMEK GEREKİR.

T.C YARGITAY 
15.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 640 
Karar: 2017 / 3350 
Karar Tarihi: 10.10.2017

Yargıtay Kararı
Mahkemesi :Asliye Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, araç bakım ve tamiriyle de ilgili olduğu anlaşılan bir kısım malzeme teminine ilişin faturaya bağlanmış alacağın tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatının tahsili istemine ilişkin olup; mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Yetkisiz icra dairesinde yapılan takipteki ödeme emrine ilişkin yetkiye itiraz yanında borca da itiraz edilmiş olsa bile yetki itirazının kabulü üzerine dosyanın gönderildiği yetkili icra dairesince yeniden ödeme emri çıkarılacak olup itiraz üzerine takibin durması için tebliğ edilen yeni ödeme emrine de ayrıca itiraz edilmesi gerekir. Yetkisiz icra dairesinde yapılan borca itiraz yetkili icra dairesinde çıkartılan ödeme emri bakımından sonuç doğurmaz. Bu nedenle yeni ödeme emrine itiraz edilmemiş olması halinde takip kesinleşir. İİK 67. maddeye dayalı açılan itirazın iptali davası, itiraz üzerine duran takibin devamını sağlamak için açılan bir dava olup takibin kesinleşmiş olması halinde itirazın iptali açılmasında hukuki yarar bulunmamaktadır. HMK 114/1-h. maddeye göre hukuki yarar dava şartıdır. HMK 115. maddeye göre; Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır ve taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler. Mahkemece, dava şartı noksanlığı tespit edildiğinde davanın usulden reddine karar verilmelidir.

Usuli kazanılmış hak ilkesi ve aleyhe bozma yasağı temel usul ilkeleri olmakla birlikte istisnaları da mevcut olup, dava şartlarına aykırılık halinde bu ilkelere değil, kamu düzeninden olan dava şartlarına öncelik verilerek sonuca gidilmesi gerekir. Bu 

nedenle dava şartlarına aykırılık bulunması halinde Yargıtay`ca temyiz eden taraf aleyhine dahi hükmün bozulması mümkündür.

Yukarıda yapılan açıklama ve sözü edilen, kurallarla birlikte somut olay değerlendirildiğinde; davacının ... 2. İcra Müdürlüğü`nde başlatmış olduğu takibe davalı tarafın yetki itirazı üzerine dosya yetkisizlik ile ... İcra Dairesi`ne gönderilmiş, ... İcra Dairesi`nce yeniden ödeme emri çıkartılmış ve davalıya tebliğ olunmuş ancak çıkartılan bu ödeme emrine süresi içinde yapılmış bir itiraz bulunmadığından takip kesinleşmiştir. Bu durumda kesinleşen takibe ilişkin dava açılmasında hukuki yarar bulunmadığından dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken esastan inceleme yapılarak kısmen kabul kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 10.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube