Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YEREL MAHKEMENİN KARAR DÜZELTME TALEBİNİN SÜRESİNDE OLUP OLMADIĞINI DENETLEME YETKİSİ YOKTUR.

T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 24599 
Karar: 2017 / 11371 
Karar Tarihi: 19.10.2017

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Tanıma ve tenfizYukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 23.06.2016 gün ve 12472 - 12208 sayılı ilamıyla ilgili davalı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü; 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.09.2014 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

1- Hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiş, Dairemizce onanmış, davalı karar düzeltme talebinde bulunmuş, mahkemece karar düzeltme talebinin süresinde olmadığı gerekçesiyle 22.09.2016 tarihli ek kararla reddedilmiş, bu ret kararı davalı tarafından süresinde temyiz edilmiştir. Yargıtay kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunulduğuna göre, talebin süresinde olup olmadığını denetleme ve süresinde değilse bu hususta karar verme yetkisi karar düzeltme talebini inceleyecek Yargıtay’ın ilgili Dairesine aittir. Yerel Mahkemenin bu konuda karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 432`nci maddesinin (5.) fıkrasında yerel mahkeme hakimine tanınan yetki, "temyiz talebinin kanuni süresinde bulunması" ve "kararın temyizi kabil olmaması" haline münhasır olup, karar düzeltme talebi bu hükmün dışındadır. Kaldı ki tanıma ve tenfiz davaları basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerden olsa dahi adli tatilde görülebilecek işlerden değildir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 104`üncü maddesine göre “ Adli tatile tabi olan; dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.” Davalıya yargıtay ilamı 27.07.2016 tarihinde tebliğ edilmiş ve davalı 06.09.2016 tarihinde süresinde karar düzeltme isteğinde bulunmuştur. Bu sebeple karar düzeltme talebinin reddine dair yerel mahkemece verilen 22.09.2016 tarihli ek karar usul ve yasaya aykırı olduğundan bozularak ortadan kaldırılmasına, davalının karar düzeltme talebinin incelenmesine karar verilmesi gerekmiştir.

2-Karar düzeltme talebi yetkisizlik kararına ilişkindir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440/III-3.maddesi uyarınca yetkisizlik kararlarına karşı karar düzeltme yolu kapalı olduğundan karar düzeltme talebinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Davalının 22.09.2016 tarihli ek karara yönelik temyiz itirazlarının yukarıda l. bentte gösterilen sebeple kabulü ile ek kararın açıklanan sebeple bozularak ortadan kaldırılmasına, davalının karar düzeltme talebinin yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple

REDDİNE, istek halinde karar düzeltme harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube