Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
AVUKATIN MÜDAFİ TAYİN EDİLDİĞİ HALDE DURUŞMALARA MAZERETSİZ OLARAK KATILMAMASI AVUKATLIK KANUNU MADDE 34 AYKIRIDIR


ANKARA BAROSU DİSİPLİN KURULU KARARI

ESAS NO      : 2004/92

KARAR NO    : 2004/103


Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 21.07.2004 gün ve 2004/300 sayılı kararı ile hakkında Disiplin Kovuşturması Açılmasına karar verilen Av. *************** ile ilgili olarak dosya üzerinden yapılan kovuşturma sonunda;

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Sav                             :

Av. ***************’ın; Ankara 13.Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/1390 E. sayılı kamu davasında “Hırsızlık, hırsızlık malı bilerek satın almak” suçlarından yargılanan yaşı küçük sanık ***************r’e CMUK’nun 138.maddesi gereğince müdafii tayin edildiği halde sözkonusu davanın sadece 28.12.2001 tarihli ilk celsesine katılıp diğer duruşmalarına mazeretsiz katılmayarak zorunlu müdafilik görevini gereği gibi yerine getirmediği iddia edilmiştir.

 

SAVUNMA                   :

Şikayetli Av. ***************’a Baro Yönetim Kurulu’nun Disiplin kovuşturması açılmasına ilişkin kararı tebliğine rağmen duruşma talebinde bulunmamış ve yazılı yanıt vermemiştir.

 

Gerekçe                      :

Şikayet konusu ile ilgili olarak, şikayetli avukat hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 16.09.2002 günlü Olur’u ile yapılan soruşturma neticesinde, 13.01.2003 günlü Olur sonucu verilen kovuşturma izni üzerine, Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinin 2003/34 E., 2003/62 K. sayı ve 12.03.2003 tarihli kararı ile şikayetli avukat hakkında görevi ihmal suçundan dolayı Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2003/127 E. sayılı dosyası ile kamu davası açılmıştır.

Anılan Mahkemenin 2003/127 E., 2004/98 K. sayı ve 03.06.2004 tarihli kararı ile; tüm dosya içeriğine göre şikayetli avukatın suç kastının bulunmadığının belirlendiği ve mahkumiyete yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği belirtilerek unsurları oluşmayan suçtan şikayetli avukatın beraatine karar verilmiş olup, karar 11.06.2004 tarihi itibarıyla kesinleşmiştir.

Dosyaya ibraz edilen bilgi ve belgelerden; şikayetli avukatın Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/1390 E. sayılı dosyası ile hakkında ceza davası açılan sanık Alpaslan Demir’in müdafiliğini yapmak üzere Baro tarafından görevlendirildiği, şikayetli avukatın söz konusu dosyanın 28.12.2001 tarihli duruşmasına katıldıktan sonra başka hiçbir duruşmaya mazeret dahi bildirmeksizin katılmadığı, şikayetli avukatın duruşmaları takip etmemesi üzerine sanığa yeni bir müdafii tayin edildiği belirlenmektedir.

Şikayetli avukat; soruşturma esnasında verdiği savunma dilekçesinde, 20.02.2002 tarihli duruşmaya iş yoğunluğu nedeni ile yetişemediğini, daha sonraki duruşmalara başka bir müdafii atandığı düşüncesi ile katılmadığını, son olarak 11.07.2002 tarihli duruşmaya da yurtdışında olması sebebi ile katılamadığını, ancak herhangi bir kastının ve kötü niyetinin olmadığını beyan etmiştir.

Olayımızda her ne kadar şikayetli avukat hakkında açılmış bulunan Ankara 9.Ağır Ceza Mahkemesindeki “görevi ihmal” suçuna dayalı dava sonucunda verilen 03.06.2004 tarih ve E.2003/127, K.2004/98 sayılı kararında “suç kastının bulunmadığı” gerekçesiyle mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmiş ise de Avukatlık Kanunu 34 – 62 – 179.maddeleri gereğince avukat, kendisine tevdii edilen işi özenle takip ve intaç zorunda bulunduğundan şikayetli avukatın mazeret bildirmeden duruşmalara katılmaması, görevlendirildiği CMUK Komisyonuna bilgi vermeden yurtdışına çıkması ve üstlendiği işi takipsiz bırakması özen yükümlülüğünün açık bir ihlali olarak kabul edilmiş ve hakkında disiplin cezası uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Şikayetlinin sicil özeti incelenmiş, herhangi bir disiplin suçu almadığı görülmüştür.

 

KARAR                        : Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere; Şikayetli Av. ***************’ın Avukatlık Yasası’nın 34, 134 ve 140/3. maddelerini ihlal ettiği anlaşılmakla disiplin suçu işlediği sonuç ve kanaatine varıldığından Avukatlık Yasası’nın 135/2.maddesi gereğince KINAMA cezası ile cezalandırılmasına, dosya üzerinden itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.11.2004

                         İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube