Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İSTİHKAK FAZLA MESAİ VE PRİM ALACAĞININ TAMAMI ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 16631 
Karar: 2014 / 20678 
Karar Tarihi: 09.09.2014


ÖZET: Mahkemece, borçlunun ikramiyesinin 1/4`ünü aşan kısmı üzerine konulan haciz ile haczi mümkün olmayan istihkak, fazla mesai ve prim alacağının tamamı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken şikayetin tümden reddi isabetsizdir.

(4857 S. K. m. 35)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kara­rının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi N. Y. ta­rafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde, alacaklının talebi üzerine, icra müdürlüğünce, borçlunun işyerinden almakta olduğu ma­aşının 1/4`ü ile maaş dışındaki ikramiye ve diğer ödeme­lerinin tamamı üzerine haciz konulmuş olup, borçlunun icra mahkemesine başvurusu, ikramiyenin 1/4`ü dışındaki haciz ile emekli ikramiyesinin ve sosyal yardımlardan olan yıllık izin parası, yıpranma payı, bayram mesaisi, fazla mesai, pazar hafta tatili mesaisi, aile çocuk yardımı ve diğer yardımların tamamı üzerine konulan haczin kaldırıl­masına yöneliktir.

4857 Sayılı Kanun`un 35. maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretin 1/4`ünden fazlası haczedilemez. İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayı­lacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 Sayılı Kanun`un 4. maddesin­de ise; "Fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primle­ri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği" belirtil­miştir.

O halde mahkemece, borçlunun ikramiyesinin 1/4`ünü aşan kısmı üzerine konulan haciz ile 6772 SK.nun 4. maddesi gereğince haczi mümkün olmayan istihkak, fazla mesai ve prim alacağının tamamı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı ge­rekçe ile şikayetin tümden reddi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen ka­bulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BO­ZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.09.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube