Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAKİP DOSYASINA İPOTEK BELGESİNİN EKLENMİŞ OLMASININ TAKİPTE İPOTEĞE DAYANILDIĞINI GÖSTERMEDİĞİ


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2011 / 11512 
Karar: 2011 / 29622 
Karar Tarihi: 20.12.2011

ÖZET: Olayda takibin çeke dayalı olarak başlatılmış olduğu anlaşılmaktadır. Takip dosyasına dayanak belge olan çekler dışında ipotek belgesinin de eklenmiş olması takipte ipoteğe dayanıldığını göstermez. Bu durumda ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe devam edilmesi mümkün değildir. Mahkemece, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 58, 148) 

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İİK`nun 148. maddesi açık hükmüne göre; <Taşınmaz ipotek alacaklısı, yetkili veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine elindeki ipotek belgesinin akit tablosunun tapu idaresince verilmiş resmi bir örneğini ibrazla alacağın miktarını bildirir ve 58. maddeye göre takip talebinde bulunur.>

İİK`nun maddesinde ise, <takip talebi ve muhtevası> düzenlenmiş olup, anılan maddenin (4) nolu bendi gereği <senet, senet yoksa borcun sebebi>nin takip talebinde gösterileceği, alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir. 

Somut olayda, takip talebinde borcun sebebi olarak tarih ve bedelleri gösterilen üç çek gösterilmiştir. Borçlulara gönderilen ödeme emri tebligat parçasının üzerinde (9) ödeme emri ve dayanak belge suretleri (3 adet çek fotokopisi) yazılıdır. 

Bu durumda takibin çeke dayalı olarak başlatılmış olduğu anlaşılmaktadır. Takip dosyasına dayanak belge olan çekler dışında ipotek belgesinin de eklenmiş olması takipte ipoteğe dayanıldığını göstermez. Bu durumda ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe devam edilmesi mümkün değildir.

Mahkemece, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube