Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHALENİN FESHİ DAVASINDA MAHKEME, TARAF GÖSTERİLMEYEN İLGİLİLERİN YARGILAMAYA KATILMASINI SAĞLAMALIDIR


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 19621 
Karar: 2014 / 23935 
Karar Tarihi: 16.10.2014

ÖZET: İhalenin feshi talebi bir dava olmadığından ilgililerin tümünün taraf olarak gösterilmemiş olması ihalenin feshi talebinin reddini gerektirmez. Mahkemece taraf gösterilmeyen ilgililerin yargılamaya katılmaları sağlanarak kendilerine görüşlerini bildirme imkanı verilmelidir.

(2004 S. K. m. 129)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz nedenleri yerinde değil ise de;

Şikayetçi, sair fesih nedenleri yanında, şartnamede ihalenin “28.500.TL’nın geçilmesi şartına bağlandığı halde, taşınmazın 17.250,00 TL`sına satılmasının hukuka aykırı olup, buna göre, taşınmazın 28.500,00 TL`dan aşağı satılamayacağını, şartnamedeki 28.500,00 TL bedeli fazla gören alıcıların ihaleye katılmaktan vazgeçmiş olmasının da muhtemel olduğunu ileri sürerek ihalenin feshine karar verilmesini istemiştir.

İİK’nun 129/1. maddesine göre; “birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.”

Somut olayda, 15.02.2013 tarihli ihale şartnamesinin C bendinde öngörülen; “…en yüksek bedel 28.500 TL`yi geçmek şartıyla en çok artırana ihale…” edileceğine ilişkin şart, sözü edilen emredici yasa hükmüne aykırıdır. İhalesi yapılan taşınmazın satışa esas alınan değeri 25.000 TL`sı olup şartnamede, taşınmazın %100 değerini de aşan tutarda satış bedeli ödenmesi halinde alıcısına ihale edileceğinin kararlaştırılması, alıcıları yanıltıcı, talebi ve talibi azaltıcı nitelikte olduğundan ihalenin feshini gerektirir.

Ayrıca, Nazilli Sulh Hukuk Mahkemesi`nin 08.03.2012 tarih ve 2011/785 Esas ve 2012/391 Karar sayılı ortaklığın giderilmesi konulu ilamında F. Y., T. U. ve A. U.’ın da hissedarlar arasında bulunduğu görülmektedir. İhalenin feshi isteminde ilgililerin özellikle ortaklığın giderilmesi satışlarında hissedarların tamamının taraf olarak gösterilmeleri zorunludur. Zira adı geçenlerin ihalenin feshi isteminin incelenmesinde hukuki yararları vardır. Ancak, ihalenin feshi talebi bir dava olmadığından ilgililerin tümünün taraf olarak gösterilmemiş olması ihalenin feshi talebinin reddini gerektirmez. Mahkemece taraf gösterilmeyen ilgililerin yargılamaya katılmaları sağlanarak kendilerine görüşlerini bildirme imkanı verilmelidir (Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku Cilt II sayfa 1491).

O halde mahkemece, bu eksiklik re’sen gözetilerek adı geçen hissedarların davaya katılması sağlanmadan işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi de doğru görülmemiştir.

Sonuç: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.10.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube