Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN İYUK 10. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ

T.C DANIŞTAY 
6.Daire 
Esas: 2012 / 1319 
Karar: 2013 / 4325 
Karar Tarihi: 20.06.2013


ÖZET: Dava konusu edilen planların askı tarihlerinin son günün izleyen 4. günde davalı idareye yapılan başvurunun içeriğinden 2577 Sayılı Kanunun 10. maddesi kapsamında yapılmış olan bir başvuru olduğu görüldüğünden, anılan başvurunun reddine dair işlemin davacıya bildirilmesine dair yazıların tarihi dikkate alındığında 60 gün içinde açılan davada süre aşımı bulunmamaktadır.

(2577 S. K. m. 7, 10, 54) (3194 S. K. m. 8)

İstemin Özeti: Danıştay Altıncı Dairesince verilen 19.10.2011 tarihli, E:2009/8453, K:2011/3797 Sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. 

Savunmanın Özeti: Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. 

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Kararın düzeltilmesi isteminin kabul edilerek mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden Dairemizin 19.10.2011 tarihli, E:2009/8453, K:2011/3797 Sayılı kararı kaldırılarak işin esası incelendi: 

Dava, Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Demirciler Köyü, G.23.a.11 C pafta, 63,64 Sayılı parseli de kapsayan Dilovası Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile 1/25000 ölçekli nazım imar planına dair belediye meclisi kararları ile bu planlara yapılan itirazların reddine dair meclis kararının iptali istemiyle açılmış: İdare Mahkemesince, davacının büyükşehir belediye başkanlığınca onaylanan ve 11.8.2008-11.9.2008 tarihleri arasında ilan edilen Dilovası Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilan süresinden sonra 15.9.2008 tarihinde itiraz ettiği, itiraz tarihinden sonra 60 gün içinde cevap verilmemesi sebebi ile oluşan zımni ret kararı üzerine dava açma süresinin 15.11.2008 tarihinde kaldığı yerden tekrar işlemeye devam ettiği, bu tarihten itibaren planın askıdan indiği tarih ile itirazın yapıldığı tarih arasında geçen 4 günlük dava açma süresi dikkate alındığında, kalan 56 günlük süre içinde 10.1.2009 tarihinde, bu tarihin de tatil gününe denk gelmesi sebebi ile 12.1.2009 tarihinde dava açılması gerekirken 16.2.2009 tarihinde açılan davanın Dilovası Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına dair kısmı yönünden süre aşımı bulunduğu, 1/25000 ölçekli nazım imar planı açısından ise: 18.5.2007 tarih ve 379 Sayılı belediye meclisi kararı ile kabul edilen plana karşı dava açma süresi geçtikten çok sonra 15.9.2008 tarihli plan değişikliği başvurusunda bulunulduğu, bu başvuruya yanıt verilmemek suretiyle oluşan zımni ret kararı üzerine en geç 13.1.2009 günü dava açılması gerekirken. 16.2.2009 tarihinde açılan davanın bu kısmında da süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle, davanın süre aşımı yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

Temyize konu mahkeme kararında davacının 15.9.2008 tarih ve 12702 Sayılı başvurusu, 18.5.2007 tarih ve 379 Sayılı Belediye meclisi kararı ile kabul edilen 1/25.000 ölçekli plana dair değişiklik başvurusu olarak ele alınmış ise de: aslında davacının 12702 sayı ile kayda giren 15.9.2008 tarihli başvurusunun 18.7.2008 günlü, 403 Sayılı belediye meclisi kararı ile kabul edilen 1/25.000 ölçekli revizyon nazım imar planına yönelik olduğu görülmektedir. 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun "Dava Açma Süresi" başlıklı 7. maddesinde, dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve İdare Mahkemelerinde altmış gün olduğu; İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı; yine aynı Kanunun 10. maddesinde, ilgililerin haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilecekleri, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, ilgililerin altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay`a idare ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri, altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgilinin bu cevabı istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebileceği, bu takdirde dava açma süresinin işlemeyeceği, ancak bekleme süresinin başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemeyeceği, dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilecekleri kurala bağlanmıştır. 

Özel Kanun olan 3194 Sayılı İmar Kanunu`nun, "Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması" başlıklı 8. maddesinin (b) bendinde ise; "İmar Planları; N. İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye Başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi 15 gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir." kuralı yer almaktadır. 

Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planında değişiklik yapılması yolundaki istemin 2577 Sayılı Kanunun 10. maddesi kapsamında bir başvuru olduğu ve bu başvuru üzerine tesis edilen işleme karşı anılan maddede öngörülen süreler içinde idari dava açılabileceği sonucuna varılmaktadır. 

Bu durumda Anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlüklerden olan mülkiyet hakkının kullanılabilmesi için ilgililerin gerekli işlemlerin yapılmasını idarelerden her zaman isteyebilecekleri açıktır. İmar planları mülkiyet hakkıyla ilgilidir ve bu mülkiyet hakkının kullanılabilmesi için imar durumu alınmış olması halinde aynı konuda idareye tekrar başvurulmasına ve başvuruya verilen cevap üzerine imar planına karşı dava açılmasına bir engel bulunmamaktadır. Plan değişikliği talebi Her yeni başvuru üzerine idarece tesis edilecek işlem üzerine yukarda açıklanan 2577 Sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen 60 günlük süre içerisinde imar planına dava açılması mümkündür. 

Dosyanın incelenmesinden. 18.7.2008 günlü, 403 Sayılı büyükşehir belediye meclisi kararı ile kabul edilen 1/25.000 ölçekli nazım imar planın 11.8.2008-11.9.2008 yine 21.7.2008 günlü, 390 Sayılı büyükşehir belediye meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planının 11.8.2008-11.9.2008 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı, davacının her iki plana dair olarak 15.9.2008 tarihinde davalı idareye başvuruda bulunarak 63 ve 64 Sayılı parselleri konut alanına dönüştürülmesi teklifinde bulunduğu, bu talebini 1/25000 ölçekli imar planına yönelik 16.12.2008 tarihli 670 Sayılı 1/5000 ölçekli imar planına yönelik 16.12.2008 günlü, 669 Sayılı büyükşehir belediye meclisi kararları ile reddedilerek, 1/25.000 ölçekli plana yönelik başvurun reddine dair işlemin 7.2.2009, 1/5000 ölçekli plana yönelik başvurunun reddine dair işlemin 16.1.2009 tarihli yazılarla davacıya bildirilmesi üzerine 16.2.2009 tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Dava konusu edilen planların askı tarihlerinin son günün izleyen 4. günde davalı idareye yapılan başvurunun içeriğinden 2577 Sayılı Kanunun 10. maddesi kapsamında yapılmış olan bir başvuru olduğu görüldüğünden, anılan başvurunun reddine dair işlemin davacıya bildirilmesine dair yazıların tarihi dikkate alındığında 60 gün içinde açılan davada süre aşımı bulunmamaktadır. 

Bu durumda davanın usul ve esas yönünden incelenerek yeniden karar verilmesi gerektiğinden, davanın süre aşımı yönünden reddine dair İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. 

Sonuç: Açıklanan nedenlerle, Kocaeli 2. İdare Mahkemesi`nin 13.3.2009 tarihli, E:2009/289, K:2009/145 Sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 20.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube