Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENEN MUTLAK TİCARİ OLMAYAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR

T.C YARGITAY 
13.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 5148 
Karar: 2017 / 7865 
Karar Tarihi: 21.06.2017

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.


KARAR


Davacı şirket, davalı aleyhine önce ... 7. İcra Müdürlüğü`nün 2013/9538 esas sayılı dosyasında takip başlatıldığını ve davalının yetki itirazında bulunması nedeniyle takibin durduğunu, bunun üzerine yetkili icra dairesi olan ... İcra Müdürlüğü`nün 2015/641 esas sayılı dosyası ile takip yapıldığını, davalının mükerrer takip olduğunu ve alacağın zamanaşımına uğradığını ileri sürerek itirazda bulunması üzerine takibin durduğunu, itirazın haksız ve kötüniyetli olduğunu belirterek itirazın iptaline, %20 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalıya dava dilekçesi tebliğ edilmemiştir.

Mahkemece, Urla ilçesinin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alındığı, Mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatı kalmadığı gerekçesiyle davanın yetki ve görev yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafça temyiz edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 5/3 fıkrası uyarınca dava tarihi itibariyle Asliye Hukuk Mahkemesi ile Asliye Ticaret Mahkemesi arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, somut olayda uyuşmazlık, davacı şirketin kazandığı ihale gereğince yerine getirdiği işlerin bedelinin ödenmemesi üzerine başlattığı icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Davalı, tacir olmadığı gibi eldeki dava da Türk Ticaret Kanununda düzenlenen mutlak ticari davalardan değildir. Davanın ticaret mahkemesi sıfatıyla açılması sonuca etkili değildir. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde genel mahkemeler görevlidir. Mahkemece, işin esasına girilmek suretiyle hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz edilen kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 21/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube