Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
GAİPLİĞE DAYALI İNTİKAL TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASININ MAL VARLIĞINA YÖNELİK OLDUĞU GÖREVLİ MAHKEMENİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLMASI


T.C YARGITAY 
1.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 1391 
Karar: 2017 / 1546 
Karar Tarihi: 30.03.2017

 

ÖZET: Somut olayda, davanın hasımsız açılması nedeniyle yargılamanın görülebilirlik koşulu olan taraf teşkili sağlanmamıştır. Hâl böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.

(4721 S. K. m. 588) (6100 S. K. m. 2, 382, 383)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemenin görevsizliğine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...`nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

Dava, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu`nun (TMK) 588. maddesinden kaynaklanan gaiplik, malvarlığının intikali, tapu iptali ve tescil isteklerine ilişkin olup, hasım gösterilmeden açılmıştır.

Mahkemece, dava salt gaiplik davası gibi değerlendirilmek ve çekişmesiz yargı işi olduğu belirtilmek suretiyle sulh hukuk mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir.

Hemen belirtilmelidir ki, TMK`nın 588. maddesinden kaynaklanan davaların taşınmazın aynına (mal varlığına) yönelik olduğu gözetildiğinde, olayda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun(HMK) 382. ve 383. maddelerinin uygulama yeri bulunmadığı, bu hali ile HMK`nın 2. maddesi kapsamında kaldığı ve görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu tartışmasızdır. 

Diğer tarftan, kayyımın atanması, görev ve sorumluluklarını düzenleyen TMK`nın ilgili hükümleri ile 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun hükümleri dikkate alındığında; ilgililerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla malvarlığına yönelik bu tür davaların kayyıma yöneltilmesinde zorunluluk vardır. 

Somut olayda, davanın hasımsız açılması nedeniyle yargılamanın görülebilirlik koşulu olan taraf teşkili sağlanmamıştır.

Hâl böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir. 

Hazinenin temyiz itirazı açıklanan nedenle yerindedir. Kabulü ile, hükmün(6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK`un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 30.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube