Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İŞ MAKİNELERİNİN SERVİS İMALAT VE YEDEK PARÇA İŞİNDEN KAYNAKLI DAVA KİRA HUKUKUNU İLGİLENDİRMEDİĞİNDEN BU DAVALARDA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GÖREVLİDİR

T.C YARGITAY 
3.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 13214 
Karar: 2017 / 11042 
Karar Tarihi: 05.07.2017


ÖZET: Dava, iş makinesinin servis tamir ve yedek parça bedellerinin tahsiline ilişkindir. Taraflar arasında kira ilişkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

(2004 S. K. m. 67) (6100 S. K. m. 4)
 
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın görev yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
 
Davacı vekili dilekçesinde; müvekkilinin davalıya ait iş makinesinin servis imalat ve yedek parça işini yaptığını, davaya konu faturaların tanzim edildiğini, davalının fatura bedellerini ödemediğini belirterek davalının icra takibine itirazının iptalini istemiştir.
 
Davalı savunmasında, davacıya borçlarının bulunmadığını bildirerek davanın reddini savunmuştur.
 
Mahkemece taraflar arasında iş makinesi kiralanmasına dair kira ilişkisi olduğu gerekçesiyle görev yönünden davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
 
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK`nun sulh hukuk mahkemelerinin görevini düzenleyen 4. maddesinin 1/a bendi gereğince kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu`na göre ilamsız icra yolu ile tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar sulh hukuk mahkemesinin görevine girmektedir. Mülga 1086 Sayılı HUMK`dan farklı olarak bu düzenlemede miktar ayırımı yapılmaksızın tahliye, alacak, tazminat, kiracılık sıfatının tespiti gibi tüm kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri sulh hukuk mahkemesi olarak gösterilmiştir. 
 
Dava, iş makinesinin servis tamir ve yedek parça bedellerinin tahsiline ilişkindir. Taraflar arasında kira ilişkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
 
Sonuç: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK`nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube