Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TARAFLARCA MAHKEMEYE GÖNDERİLEN MAZERET DİLEKÇELERİ, MAHKEMECE KABUL EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE, YENİ DURUŞMA GÜNÜNÜ BİLDİRİR DURUŞMA ZAPTI TARAFLARA TEBLİĞ EDİLİR

T.C YARGITAY 
15.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 1436 
Karar: 2017 / 3273 
Karar Tarihi: 04.10.2017

Mahkemesi :Asliye Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup ayıplı ifa nedeniyle güçlendirme bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece HMK`nın 150. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı vekili 03.07.2015 tarihli duruşma için aynı tarihli mazeret dilekçesi vermiş, mahkemece yapılan duruşmada davalı vekilinin de mazereti bulunduğundan taraf vekillerinin mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve saatinin UYAP sisteminden öğrenilmesine şeklinde ara kararı oluşturulmuş ve duruşma 06.11.2015 gününe bırakılmıştır. Duruşmanın talik edildiği tarih ve saatte taraf vekilleri hazır olmadıklarından 06.11.2015 tarihli duruşmada taraflarca takip edilmeyen dava dosyasının HMK`nın 150/2. maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına ve 01.03.2016 tarihli karara da 3 aylık yasal süresi içinde yenilenmediğinden davanın HMK`nın 150/5. maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. 

Usul yasalarımızda mazeretin kabulü halinde yeni duruşma gününün UYAP sisteminden öğrenilmesi şeklinde bir düzenleme olmadığı gibi davacı vekilinin mazeret dilekçesinde yeni duruşma gününün kendisine UYAP sistemi üzerinden bildirilmesine yönelik talebi de bulunmamaktadır.

Bu durumda mahkemece mazeret kabul edildiğinden yeni duruşma gününün mazereti kabul edilen taraflara 6100 sayılı HMK`nın 120. maddesi gereğince dosyaya yatırılan gider avansından masrafı karşılanıp yeni duruşma gününün bildirilerek yargılamanın sürdürülmesi gerekirken bu husus gözden kaçırılarak taraf vekillerince takip edilmediğinden bahisle 06.11.2016 tarihli duruşmada dava dosyasının HMK 150/2. maddesi gereğince işlemden kaldırılması ve 3 aylık sürede yenilenemediğinden HMK 150/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle kararın BOZULMASINA, 5766 sayılı Kanun`un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince alınması gereken 143,50 TL Yargıtay başvurma harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 04.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube