Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KİRA SÖZLEŞMESİ TAPU SİCİLİNE ŞERH EDİLSE DAHİ ŞAHSİ HAK NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN,HAK SAHİBİNE İHALENİN FESHİ DAVASI AÇMA HAKKINI VERMEZ


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/17789

K. 2013/24789

T. 2.7.2013

• İHALENİN FESHİ ( Tapu Sicilinde Üçüncü Kişi Lehine Şerh Verilen Kira Sözleşmesinin Bu Kişi Lehine Ayni Nitelikte veya Ayni Nitelikte Sayılan Şahsi Bir Hak Doğurmayacağı - Şikayetçi Üçüncü Kişinin Tapuda İlgili Sıfatı Olmadığına Göre Dava Açma Hakkı Bulunmadığından İsteminin Reddi Gerektiği )

• PARA CEZASI ( Borçlunun İhalenin Feshi İstemi İşin Esasına Girilerek Reddedildiğinden Hakkında Para Cezasına Hükmolunmasının Yerinde Olduğu - Ancak İhale Bedelinin Yüzde Onu Kadar Para Cezası Verilmesi Gerektiği/İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde Farklı Miktara Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )

• KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ ( Şahsi Hak Niteliğinde Olduğundan Hak Sahibinin Tapuda İlgili Sıfatıyla Dava Açma Hakkı Bulunmadığı - Şikayetçi Üçüncü Kişinin İhalenin Feshi İsteminin Tapuda İlgili Sıfatı Olmadığına Göre Dava Açma Hakkı Bulunmadığından Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

2004/m.134/2

ÖZET : Dava, ihalenin feshi istemine ilişkindir. Somut olayda, borçlunun ihalenin feshi istemi işin esasına girilerek reddedildiğinden hakkında para cezasına hükmolunmasında yasaya uymayan bir yön yoktur. Ancak, ihale bedelinin %10`u kadar para cezası verilmesi gerekirken infazda tereddüt yaratacak şekilde farklı miktarda para cezasına hükmedilmesi isabetsizdir. Öte yandan, somut olayda, ihale konusu taşınmazın tapu kaydına şikayetçi lehine kira sözleşmesinin şerh edildiği görülmektedir. Tapu sicilinde üçüncü kişi lehine şerh verilen kira sözleşmesi, bu kişi lehine, ayni nitelikte veya ayni nitelikte sayılan şahsi bir hak doğurmaz. Kira sözleşmesi, tapu siciline şerh edilse dahi şahsi hak niteliğinde olduğundan hak sahibinin tapuda ilgili sıfatıyla dava açma hakkı bulunmamaktadır. O halde, mahkemece, şikayetçi üçüncü kişinin ihalenin feshi istemini tapuda ilgili sıfatı olmadığına göre dava açma hakkı bulunmadığından reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu ve ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe karşı, borçlu ve tapu kaydında lehine kira şerhi bulunan üçüncü kişinin usulüne uygun yapılmadığını belirterek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, borçlunun isteminin reddine; üçüncü kişi şikayetçinin isteminin kabulü ile ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmaktadır.

1- Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK.nun 134/2.maddesi gereğince, ihalenin feshi talebinin işin esasına girilerek reddine karar verilmesi halinde, icra mahkemesi, davacıyı, feshi istenilen ihale bedelinin %10`u oranında para cezasına mahkum eder.

Somut olayda, borçlunun ihalenin feshi istemi işin esasına girilerek reddedildiğinden hakkında para cezasına hükmolunmasında yasaya uymayan bir yön yoktur. Ancak, ihale bedeli 344.530,00 TL olup, maddede belirtildiği şekilde bu miktarın %10`u olan 34.453,00 TL para cezası verilmesi gerekirken infazda tereddüt yaratacak şekilde 34.530.000 TL para cezasına hükmedilmesi isabetsizdir.

2- Alacaklı ve ihale alıcısının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

İİK.nun 134/2.maddesinde; "ihalenin feshini Borçlar Kanunu 226.maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek sureti ile ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşulu ile icra mahkemesinde şikayet yoluyla ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler" hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda, ihale konusu taşınmazın tapu kaydına şikayetçi lehine 21/02/2012 tarihinde kira sözleşmesinin şerh edildiği görülmektedir. Tapu sicilinde üçüncü kişi lehine şerh verilen kira sözleşmesi, bu kişi lehine, ayni nitelikte veya ayni nitelikte sayılan şahsi bir hak doğurmaz. Kira sözleşmesi, tapu siciline şerh edilse dahi şahsi hak niteliğinde olduğundan hak sahibinin tapuda ilgili sıfatıyla dava açma hakkı bulunmamaktadır.

O halde, mahkemece, şikayetçi üçüncü kişi V.H.S `in ihalenin feshi istemini tapuda ilgili sıfatı olmadığına göre dava açma hakkı bulunmadığından reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde işin esası incelenerek ihalenin feshi yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda ( 1 ) nolu bentte yazılı nedenlerle; alacaklının ve ihale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda ( 2 ) nolu bentte yazılı nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube