Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAHKEMECE DAVACININ HANGİ BİRİMDE VE HANGİ SIFATLA ÇALIŞTIĞI YAPTIĞI İŞİN RİSKLİ BİRİM SAYILIP SAYILMADIĞININ ARAŞTIRILMAKSIZIN HÜKÜM KURULMASI BOZMAYA GEREKTİRİRT.C YARGITAY 
4.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015 / 10026 
Karar: 2017 / 4358 
Karar Tarihi: 22.06.2017

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 29/04/2014 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27/11/2014 günlü kararın Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne ve miktar itibariyle duruşma isteminin reddine karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

Dava yersiz ödeme nedeniyle alacak istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, davalının biriminde çalıştığı dönemde kendisine özellikli birim katsayısı üzerinden sehven fazla döner sermaye ödendiğini, davalıya yapılan yersiz ödemenin iade edilmesi için tebligat yapıldığını, buna rağmen davalının ödeme yapmadığını belirterek alacak isteminde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya incelendiğinde; davacı, davalının riskli birimlerde çalışmamış olmasına rağmen kendisine özellikli birim katsayısı üzerinden fazla ödeme yapıldığını belirterek alacak talep ettiği, 29/05/2013 tarihli yazısı ile çalışan görevlilerin riskli birim katsayıları üzerinden faydalandırılmasına yönelik düzenlemenin olmadığının ve kamu zararının oluştuğunun bildirildiği, bunun üzerine alınan bilirkişi raporunun benimsenerek davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır. 

Mahkemece, davaya konu edilen tarihlerde davalının hangi birimde ve hangi sıfatla çalıştığı, yaptığı işin riskli birim sayılıp sayılmadığı hususlarının yeterince araştırılmadığı görülmektedir.

Bu durumda, mahkemece yapılması gereken, öncelikle bu hususların davalının görev yaptığı hastaneden sorularak etraflıca araştırılması, bunun üzerine gerekirse konusunda uzman bilirkişi kurulundan denetimine elverişli rapor aldırılması suretiyle davalının yaptığı işin riskli iş olup olmadığının tespit edilmesidir. 

Bu nedenle, mahkemece yukarıda belirtilen hususların etraflıca araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hazırlanan rapora itibar edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 22/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube