Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İŞÇİ ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ-DAVALININ ADRESİNİN BELİRTİLEN ADLİYENİN YARGI ÇEVRESİ İÇERİSİNDE YER ALDIĞININ ANLAŞILMASI-UYUŞMAZLIĞIN BU İŞ MAHKEMESİNCE GÖRÜLÜP ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREĞİ


T.C YARGITAY 
20.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016 / 3235 
Karar: 2016 / 5795 
Karar Tarihi: 18.05.2016

ÖZET: Davacı vekilinin, davacının, davalı işyerinde tarihleri arasında kesintisiz olarak çalıştığını, davalı şirketin müvekkilinin işine tek taraflı bildirimsiz olarak son verdiğini iddia etmiştir. Davalının adresinin "... Mah., ... Sok., .../..." olduğu, ...`ün .... Adliyesinin yargı çevresi içerisinde yer aldığı anlaşılmakla, uyuşmazlığın İstanbul 12. İş Mahkemesince görülüp çözümlenmesi gerekir.

(6100 S. K. m. 6, 21, 22) (5521 S. K. m. 5)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davada Bakırköy 7. İş ile İstanbul 12. İş Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: 

Dava, işçi alacağının tahsili istemine ilişkindir. 

Bakırköy 7. İş Mahkemesince, davaya konu işyerinin ve davalının adresinin İstanbul İş Mahkemelerinin yetki alanında bulunduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

İstanbul 12. İş Mahkemesi tarafından ise davalının adresinin "... Mah., ... Sok., .../..." olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

6100 sayılı HMK`nın 6. maddesi uyarınca, her dava, kural olarak, davalının ikametgahı mahkemesinde açılır. 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 5. maddesinde iş uyuşmazlıklarında yer itibarıyla yetkili olarak iş mahkemeleri belirlenmiştir. Buna göre, “İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medenî Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.”

Somut uyuşmazlıkta davacı vekilinin, davacının, davalı işyerinde 30/07/2010 - 30/10/2014 tarihleri arasında kesintisiz olarak çalıştığını, davalı şirketin müvekkilinin işine tek taraflı bildirimsiz olarak son verdiğini, müvekkilinin aylık 1.130,00.-TL net ücret + AGİ aldığını, davalı işyerinde bakır inceltme-tel çekme makinalarında operatör olarak çalıştığını, müvekkilinin gündüz vardiyasında 08.00 - 20.00 saatleri arasında, gece vardiyasında 20.00 - 08.00 saatleri arasında çalıştığını, işyerinde yılda 2 tam maaş tutarında ikramiye uygulamasının bulunduğunu beyan ederek 100,00.-TL kıdem tazminatı alacağı, 100,00.-TL ihbar tazminatı alacağı, 100,00.-TL izin ücreti alacağı, 100,00.-TL fazla çalışma alacağı 2.000,00.-TL olmak üzere toplam 2.400,00.-TL alacağın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ettiği, davalının adresinin "... Mah., ... Sok., .../..." olduğu, ...`ün İstanbul Adliyesinin yargı çevresi içerisinde yer aldığı anlaşılmakla, uyuşmazlığın İstanbul 12. İş Mahkemesince görülüp çözümlenmesi gerekir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul 12. İş Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine 18.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤) 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube