Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BİR MAHKEMENİN ESAS HAKKINDA VERDİĞİ KARAR,YARGITAY TARAFINDAN BOZULMADIKÇA,EK KARAR VERİLMEK SURETİYLE DEĞİŞTİRİLEMEZ


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/15574

K. 2017/8423

T. 30.5.2017

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Şikayetçi .... vekilinin; ... 6. İcra Müdürlüğü`nün 2013/6986 Esas sayılı icra dosyası ile borçlu sıfatıyla ... hakkında yaptıkları icra takibi sonucu borçlu adına kayıtlı ... plakalı araca monteli olan beton pompasının haczedildiğini, aynı menkulün ... 12. İcra Müdürlüğü`nün 2014/5741 Esas sayılı takip dosyasından da haczedilmiş olduğunu ve bu dosyadan 10.09.2014 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucu satıldığını, kendileri tarafından dosyalarının dikkate alınması talebini içeren 29.12.2015 tarihli dilekçelerini anılan icra dosyasına sunmalarına rağmen bu dilekçeleri hiç nazara alınmaksızın anılan takip dosyası alacaklısına satış bedelinin ödendiğini tespit ettiklerini, yapılan ödemenin açık bir hukuk ihlali olduğunu ileri sürerek ... 12. İcra Müdürlüğünün 31.12.2015 tarihli ödeme kararı ile taraf sıfatı yokluğu ile ilgili olarak verilen 06.01.2016 tarihli kararlarının iptali, ödenen paranın istirdadı ve derece kararı yapılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemenin 11.02.2016 tarih ve 2016/21 Esas 2016/126 K. sayılı kararı ile; şikayetin kabulüyle ... 12. İcra Müdürlüğü`nün 31.12.2015 ve 06.01.2016 tarihli kararlarının iptaline ve ihale bedeli hakkında müdürlükçe sıra cetveli yapılmasının emrolunmasına karar verildiği, daha sonra ... 12. İcra Müdürlüğü`nün 18.02.2016 tarihli görüş soran yazısı üzerine, aynı mahkemenin aynı esas ve karar sayılı 19.02.2016 tarihli kararı ile bu kez “borçlunun açtığı istihkak davasına dair mahkeme kararının beklenmesine, istihkak davasının kesinleşmesi neticesine göre sıra cetveli yapılıp yapılmayacağına karar verilmesine, bu hususta ... 12. İcra Müdürlüğü`ne müzekkere yazılmasına” karar verildiği, şikayetçi vekilinin 08.03.2016 tarihli dilekçesi üzerine de aynı esas ve karar sayılı 10.03.2016 tarihli “Mahkememizin 19.02.2016 tarih ve 2016/21 Esas 2026/126 Karar sayılı ek kararının aynen muhafazasına” şeklinde hüküm kurulduğu görülmüktedir.

HMK`nun 294/1. maddesinde; “ Mahkeme, usule veya esasa dair bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hükümdür”, aynı Kanunun 304/1. maddesinde ise; “Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece re`sen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir....” hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda anılan Yasa hükümlerine ve Dairemiz ile Yargıtay`ın diğer Hukuk Daireleri ve Hukuk Genel Kurulu`nun yerleşik uygulamalarına göre, mahkemece esas hakkında karar verilmesiyle davadan el çekildiğinden, bu aşamadan sonra herhangi bir sebeple dosyanın ele alınarak tahsis yoluyla da olsa esasa dair yeni bir karar verilmesi mümkün değildir. Yerel mahkemece, ancak Yargıtay`ca kararın bozulması halinde yeniden esas hakkında karar verilebilir.

Somut olayda, mahkemece, 11.02.2016 tarihinde esas hakkında karar verildikten sonra, icra müdürlüğü`nün 18.02.2016 tarihli görüş soran yazısı üzerine, bu kez 19.02.2016 tarihinde dosyanın ele alınarak yeniden esas hakkında hüküm kurulması, daha sonra şikayetçi vekilinin talebi üzerine 10.03.2016 tarihli ek karar tesisi, yukarda belirtilen yasa hükümlerine ve Yargıtay`ın yerleşik uygulamalarına aykırıdır.

Mahkamece, esas hakkındaki ilk karar Yargıtay`ca bozulup ortadan kaldırılmadan dosyanın ele alınarak esasa dair yeni bir karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan kararın belirtilen sebeple usulden bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklı ... ve şikayetçi ....`nin temyiz istemlerinin kabulüyle ... 2. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 11.02.2016 tarih ve 2016/21 Esas 2016/126 Karar sayılı asıl, 19.02.2016 tarih ve aynı esas aynı karar sayılı ek, 10.03.2016 tarih ve aynı esas aynı karar sayılı ek kararlarının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre tarafların temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube